Sputtr.com | Alternative Search Engine

Faaliyetlerini

T.C. - TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME: HOW TURKEY AND EUROPEAN ...

aklama faaliyetlerini gerçekleştirirken bu olayların meydana geldiği ülkelerde siyasi istikrarsızlık ve bütçe açığı yaşanmasına, var olan düzenin sarsılmasına sebep olurlar.

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens

Tamamen kendi mühendislik gücü ile gelifltirdi¤i Klas-B CS AIS Transponder cihazlar›n› ülkemizdeki deniz araçlar›nda yayg›n fle-kilde devreye almaya bafllayan iDeal Teknoloji, deniz elektroni¤i alan›nda uzun süredir yürüttü¤ü Ar-Ge faaliyetlerini geniflleterek yine ülkemizdeki ...

flirket profili - company profile faaliyet alanlar› - field ...

... Resmi Kurum / Kurulufllarla ve özel sektörde; endüstriyel tesisler, altyap›, betonarme ve çelik yap›lar, su ar›tma tesisleri, kat› at›k depolama tesisleri, enerji nakil hatlar›, demiryolu elektrifikasyon ve sinyalizasyonu ile enerji üretim tesisleri gibi pek çok alanda faaliyetlerini ...

DEMOGRAF * K ÖZELL * KLER * N KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ...

Geli*mi* ülkelerde sosyal sorumlulu*u körükleyen dõ*sal faktörler olarak çalõ*anlarõn, tüketicilerin, yatõrõmcõlarõn, sivil toplum kurulu*larõnõn, hükümetlerin, uluslararasõ ve uluslarüstü kurulu*larõn te*vik edici faaliyetlerini sayabiliriz.

Jandarma Birliklerinin lojistik desteði Jandarma Lojistik ...

... Ordudonatým Ana Tamir Fabrika Komutanlýðý, araç, silah ve özel malzemelerin bakým ve onarým desteðini; Jandarma Muhabere Ana Depo ve Fabrika Komutanlýðý ise Jandarma teþkilatýndaki muhabere cihaz ve sistemlerini, depolama, bakým-onarým, yenileþtirme ve teknik eðitim faaliyetlerini ...

Torbalý Ovasýnýn Kuzey ve Güney Kesimlerinin Alüvyal ...

Buralarda yaþayan kültürlerin deðiþen çevre þartlarýndan etkilenerek, yerleþim alanlarýný ve faaliyetlerini nasýl deðiþtirdikleri bölgedeki kalýntýlardan anlaþýlmaktadýr.

" ** letmelerde Giri * imcilik Özelli * ini Etkileyen ...

Birincisi; bilinen giri*imcilik anlayõ*õndan farklõ olarak var olan bir organizasyon içerisinde yapõlan giri*imcilik faaliyetlerini ortaya çõkarmak ve giri*im yönelimlerini etkileyen faktörleri tespit edebilmek, ikincisi ise; de*i*kenler dikkate alõnarak iki *ehirde faaliyet gösteren i ...

80-lojistik

yenileþtirme ve teknik eðitim faaliyetlerini yürütmektedir. Jandarma Ýstihkam Ana Depo Komutanlýðý, Ýstihkam sýnýfý malzemelerin depolama ve daðýtýmýný, jeneratörlerin bakým ve onarýmýný, fensteli üretimini, harita ve askeri coðrafya

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMA ARACI OLARAK HALKLA ...

Halkla ilişkiler; örgüt ile hedef kitlesi arasında iletişime dayalı olumlu ilişkileri kurma ve geliştirme faaliyetlerini içerir. Bu sayede, hedef kitle nezdinde örgüte ilişkin olumlu bir imaj yaratma ve geliştirme olanağı sağlanmış olur.

Investigation of teacher candidates' learning approaches ...

Eğer öğretmenler eğitim öğretim faaliyetlerini düzenlerken öğrencilerin öğrenme stillerini göz önünde bulundurur ve öğrencileri öğrenme stilleri hakkında bilgilendirirler ise öğrenmeler daha kolay ve hızlı gerçekleTir (Dunn ve Dunn, 1978; Hodges, 1983; McCarthy, 1987).