Sputtr.com | Alternative Search Engine

Faktoroch

ADAS-cog (Alzheimerís Disease Assessment Scale ó cognitive ...

SledovanØ skupiny sme porovnali: v†hodnotÆch celkovØho skÛre oboch ökÆl, v†skÛre v†jednotliv˝ch œlohÆch ADAS-cog, ako aj v†3 faktoroch ADAS-cog (pam‰ù, reovØ schopnosti a†praxia).

PRIM`RNE PROTIL`TKOV… IMUNODEFICIENCIE V†REUMATOL"GII ó ...

SyndrÛm nah˝ch AR MutÆcie v†transkrip. lymfocytov faktoroch 5. RetikulÆrna AR PoruöenÆ maturÆciaGranulocyto-dysgenØzia T a†B ly pØnia Trombocyto-pØnia 6.

448/2007 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej ...

448/2007 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií

Cie ľom predkladaných odporú čaní, vychádzajúcich z ...

≥ 2 rizikových faktoroch a má trva ť najmenej 7 dní po pôrode. 2. ≥ 3 rizikových faktoroch má by ť pred ĺžená na 6 týžd ňov po pôrode alebo do vymiznutia

Adjustácia a zvládanie záťaže u telesne hendikepovaných ...

Oba súbory vykazujú vcelku nižší výskyt psychických problémov, chlapci oboch skupín dosahujú v tejto zložke o niečo vyššie prieme. rné hodnoty. Tab. 2 Porovnanie skupín vo faktoroch osobnosti

448 VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej ...

448 VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 7. septembra 2007 o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii

Vybranné - nej ochrany radiačnej ochrany

•Nariadenie vlády SR č. 357/2006 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii pracovných

proTro Mbo TiCk É sTavY a TroMbóza z pohľadu heMaTológa

Súčasná práca sa zameriava na niektoré novšie poznatky o získaných rizikových faktoroch, ktoré môžu byť zodpovedné za vznik VTE u ambulantných aj hospitalizovaných pacientov a podáva stručný prehľad o vrodených rizikových faktoroch venózneho tromboembolizmu a princípoch ...

ZELENÁ KNIHA

Existuje jasný potenciál vzájomného odovzdávania si poznatkov o faktoroch ovplyvňujúcich znevýhodnenie vo vzdelávaní a politikách, ktoré mô u pomôcť pri ich riešení.

Arca Capital Slovakia, a. s. Dlhopisy splatné v roku 2015

Pozri „Rizikové faktory“ v častiach Prospektu „Súhrn“, „Údaje o cenných papieroch“ a „Údaje o Emitentovi“, a tieţ časť Prospektu „Investičné úvahy a rizikové faktory spojené s Emitentom a s cenným papierom“ na diskusiu o určitých faktoroch, ktoré by sa mali ...