Sputtr.com | Alternative Search Engine

Faqtorebi

osteoporozis xelSemwyobi risk----faqtorebi qalebSi ...

osteoporozis xelSemwyobi risk osteoporozis xelSemwyobi risk osteoporozis xelSemwyobi risk osteoporozis xelSemwyobi risk----faqtorebi qalebSi faqtorebi qalebSi faqtorebi qalebSi faqtorebi qalebSi qalebSi osteoporozis ganviTarebis xelSemwyobi mravali faqtoria cnobili. am daavadebis prevenciis ...

nino Jvania - socialur mecnierebaTa seria

ekonomikuri faqtorebi mTeli istoriis manZilze did rols asrulebdnen saerTaSoriso urTierTobebSi. ekonomikuri miznebi, resursebi da instrumentebi

stabiluri stenokardia

4 I. definicia, etiologia, epidemiologia, risk-faqtorebi stenokardia (Angina pectoris) _ miokardiumis iSemiiT gamowveuli klinikuri sindromia, xasiaTdeba tkiviliT an diskomfortiT gulmkerdis areSi, mkerdis Zvlis ukan, iradiaciiT qveda ybaSi, mxarSi, zurgSi, epigastriumSi an xelSi. mizezi: gulis ...

Tbilisis SemovliTi rkinigzis proeqti

SemoTavazebuli "centraluri" marSruti da misi qvealternativebi garkveulwilad SexebaSia soflebsa da dasaxlebul punqtebTan mis CrdiloeT da Crdilo-dasavleT nawilSi, aseve Tbilisis SemovliT saavtomobilo gzasTan, eleqtrogadamcem xazebTan da gazsadenTan. 2.2 alternativebis SerCevis ZiriTadi SemzRudavi faqtorebi ...

zogi ram miokardiumis infarqtis Sesaxeb

damatebiT faqtorebad SeiZleba CaiTvalos is faqtorebi, romlebic moiTxoven gulis muSaobis gaZlierebas da miokardiumis Jangbadze moTxovnilebis gazrdas. damatebiTi risk-faqtorebi: ...

antibiotikebisad mi

faqtorebi, romlebicganapirobeben faqtorebi, romlebicganapirobeben antimikrobulrezistentobas antimikrobulrezistentobas samkurnalo dawesebuleba •standartulimkurnalobis gaidlainebis arasworigamoyeneba •finansuriinteresi •araprofesionaliz mi farmacevtika •arasworidiagnozi •arasworidaniSnuleba •meti/ ...

avtoris stili daculia - iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis ...

1.2. atopiuri dermatitis formirebis riskis faqtorebi-- 25 1.3. atopiuri dermatitis etiologiisa da paTogenezis ZiriTadi aspeqtebi ----- 40 1.4 atopiuri dermatitis klinikuri maxasiaTeblebi ...

The Association of Blood Pressure Levels with Peritoneal ...

... saSualebas da SesaZleblobas gvaZlevs Tavidan aviciloT periferialuri hiperinsulinemiis ganviTareba, romelic aTerosklerozis ganviTarebis winapirobaa. faqtorebi, romlebic intraperitonealuri insulinis absorbciis procesSi monawileoben, bolomde dadgenili ar aris. swored am mizniT Seswavlil iqna is faqtorebi, ...

foreqs centris treiderTa mosamzadebeli kursebi

savaluto bazris dinamikaze moqmedi faqtorebi. 4. savaWro sesiebi. 5. politikuri axali ambebi. 6. qveynis pirveli pirebis gamosvlebi. 7. centreluri bankebis politika ...

bilingvuri ganaTleba:

... rodesac socialuri da politikuri faqtorebi SeiZleba gaxdes konfliqtis mizezi, enebi war-moadgenen araTu problemas, aramed misi gadawyvetis saSualebas. amgvarad, ...