Sputtr.com | Alternative Search Engine

Faqtorebis

2009 wlis saxelmwifo sadazRvevo programis premiis ...

satarifo klasebis da faqtorebis perioduli gadaxedva da ganaxleba pirveli ramodenime wlis ganavlobaSi. garkveuli periodis gasvlis Semdeg ki SesaZlebeli

Sromis usafrTxoebis marTvis sistemebis meToduri miTiTeba ILO ...

21 g) aisaxos dokumentebSi. 3.11.5. monitoringma unda uzrunvelyos: a) ukukavSiri uSd saqmianobasTan dakavSirebiT; b) informacia imis dasadgenad, aris Tu ara saSiSi sawarmoo faqtorebis da riskebis gansazRvris, Tavidan acilebis da kontrolis mimdinare RonisZiebebi drouli da efeqturi; g) safuZveli saSiSi ...

"diseminaciuli sisxlZarRvTa Sida "diseminaciuli sisxlZarRvTa ...

plazmini, iwvevs V, VIII, IX, XI faqtorebis da plazmis cilebis degradacias, komplementis sistemis gaaqtivebas, sisxlZarRvTa kedlebis ganvladobis gazrdas.

avtoris stili daculia - iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis ...

Tavi 5. atopiuri dermatitis riskis faqtorebis aspeqtebi gamokvleul bavSvTa populaciaSi----- 115 5.1 samedicino-biologiuri da socialur higienuri faqtorebi

trombocituli hemostazis Sefaseba

koagulaciis maCvenebelia. am faqtorebis koncen traciis cvlilebebi ar Seesabameba dsS-is sim Zimis xarisxs. dsS-is ganviTarebis Semdeggadar Cenili da gardacvlili avadmyofebis sisxlSi

aiv infeqcia/Sidsi da kerZo seqtori

ekonomikuri, politikuri, socialuri da kulturuli faqtorebis daZleva/aRmofxvra, romlebic xels uwyoben calkeuli individisa Tu sazogadoebis daucvelobas aiv infeqciisadmi, rac mniSvnelovnad

enebi da enaTa nakrebebi:

EsakiTxis am konteqstSi Seswavla mniSvnelovania, rameTu ena aris potenciuri meqanizmi identifikaciis da amave dros mniSvnelovani faqtori pirovnebaSi garkveuli jgufisadmi kuTvnilebis Sida da gare faqtorebis _____ 11 Thiesse A.-M. (1999), La création des identités ...

mwvave pnevmoniis marTvis gaidlaini

SeniSvna 3. xuT wlamde asakis bavSvebSi pnevmoniis saukeTeso maCvenebelia: æ cxviris nestoebis berva (12 Tvemde asakis bavSvebSi); æ Jangbadis saturacia 94%-ze naklebi; æ taqipnoe; æ gulmkerdis retraqcia (rekomendacia C ) saukeTeso negatiuri mniSvneloba aqvs Semdegi faqtorebis ararsebobas: æ taqipnoe; ...

თბილისი - Tamar menabde ...

_ specialistebis momzadebis xarisxze moqmedi faqtorebis analizi; _ codnis xarisxis statistikuri meTodebis damuSaveba _ danergva saswavlo procesSi.

garemoze zemoqmedebis Sefasebis angariSi

... saqmianobis pirdapir da arapirdapir potenciur zegavlenas adamianis janmrTelobaze da usafrTxoebaze, mcenareul safarsa da cxovelTa samyaroze, niadagze, haerze, wyalze, klimatze, landSaftze, ekosistemebze da istoriul Zeglebze an yvela zemoTCamoTvlili faqtorebis erTianobaze, maT Soris, am faqtorebis ...