Sputtr.com | Alternative Search Engine

Farkl

Pamuk alanlar*1nda gˆr¸len zararl*1lara kar*_*1 Gerek ...

Ancak, yap*1lan Áal*1*_malarda «izelge 10. 2007 y*1l*1 farkl*1 uygulama alanlar*1nda ortalama predatˆr yo**unluklar*1 ±standart hata ve olu*_an gruplar _____ Uygulamalar Araneae Coleoptera Hemiptera Neuroptera ...

Körpe Arpa Has›l›n›n Farkl› Yöntemlerle Konserve ...

Turk J Vet Anim Sci 26 (2002) 1237-1242 ' TÜB‹TAK 1237 Körpe Arpa Has›l›n›n Farkl› Yöntemlerle Konserve Edilmesinin Yem Kalitesi ile Toklularda Besin Maddelerinin Sindirilme Derecesi Üzerine Etkisi Fuat GÜRDO⁄AN, P›nar TATLI, ‹.

(Microsoft Word - _19-34_ Bir \335l\347ede \335ki Farkl\375 ...

Bir * lçede * ki Farklõ Yerle * im Yerindeki * lkö * retim Okulu Ö * rencilerinin Ki * isel Hijyen Alõ * kanlõklarõnõn Kar * õla * tõrõlmasõ Emel YILMAZ *, Sultan ÖZKAN ** ÖZET Birçok enfeksiyon hastalõ * õnõn kontrolünde, ki * isel hijyen alõ * kanlõklarõnõn önemli oldu ...

Burdur Göl Patl'can' Populasyonlar'nda Morfolojik ...

Tesadüf bloklar' deneme deseninde ve üç tekrarlamal' olarak yap'lan denemelerde hem populasyonlar aras'ndaki farkl'O'klar ara˙W'U'lm'˙, hem de kabaca populasyonlar'n içindeki varyasyonlara bak'lm'˙W'r. ¯ncelenen kriterler bak'P'ndan, populasyonlar aras'nda önemli farkl'O'klar görülmü ...

YAPRAKTAN DEMR (Fe) UYGULAMALARININ YUVARLAK ÇEKRDEKSZ ...

Aratrma, ba alanlarnn geni yer kaplayarak baclk merkezlerinden biri olan ve Yuvarlak çekirdeksiz üzüm çeidinin (Vitis vinifera L .) youn olarak üretildii Manisann Alaehir ilçesinin Kemaliye yöresinde yapraktan farkl dozlardaki de mir (Fetrilon-13) uygulamalarnn verim ile baz kalite özellikleri ...

The Analysis of Rhodococcus ruberin Different Growth ...

Key Words: Rhodococcus ruber, PyMS, Environmental conditions, Continuous culture Farkl› Ortam fiartlar›nda Yetifltirilen Rhodococcus ruber'in Pirolizis Kütle Spektrometri (PyMS) ile Analizi Özet : Kapal› kültür ortam›nda (kesikli sistem), farkl› büyüme evrelerinde yetiflen, Rhodococcus ...

ÜN¯VERS¯TEDE MATEMAT¯K ÖˆRET¯0¯NDE B¯LG¯SAYAR CEB ...

Ö˜rencilerin farkl' çözümlere yönelik olu˙turduklar' hipotezleri denemelerine izin verilmi˙tir. Ö˜retim bölümlerinden sonra ö˜rencilerin tuttu˜u notlar toplanm'˙ ve ara˙W'rmac'lar taraf'ndan incelenmi˙tir. Çal'˙ma yapra˜', ço˜unlukla BCS kullanmay' gerektiren aktiviteler içerdi ...

HIV, HEPAT‹T B/C KO‹NFEKS‹YONLARI:

Bu-nun nedenleri; farkl› HBV genotip pre-valans›, mutant sufllar›n varl›¤›, immün bask›lanman›n derecesi ve efllik eden faktörlerin farkl› prevalans›na ba¤lan-maktad›r (6, 7, 10).

Okülokutanöz albinizim

Albinizmin de¤iflik form-lar›n›n prevalans›n›n dünya genelinde önemli dere-cede de¤ifliklik göstermesi farkl› genlerdeki farkl› mutasyonlar›n oluflmas›yla k›smen izah edilir (2).

AVRUPA B˙RL˙¯˙'NDE UZUN DÖNEML˙*˙˚6˙ZL˙¯E KAR˚I ...

Bu \◊llardan itibaren problemin tan◊mlanmas◊ ve nedenlerine ili¸kin bir dizi çal◊¸ma yap◊lm◊¸W◊r. ˙¸gücü piyasas◊ özelliklerinin farkl◊O◊˘◊ istihdam politikalar◊Q◊n da farkl◊la¸mas◊na neden olmu¸tur.