Sputtr.com | Alternative Search Engine

Farmakoterapia

FARMAKOTERAPIA PRI LIE¨BE OSTEOARTR"ZY V†AMBULANTNEJ PRAXI

11, 1997, . 1, s. 29 ñ 34 P'VODN` PR`CA FARMAKOTERAPIA PRI LIE¨BE OSTEOARTR"ZY V†AMBULANTNEJ PRAXI N. LUKN`ROV`, M. MOL¨AN PHARMACOTHERAPY OF OSTEOARTHROSIS IN THE OUTPATIENT PRACTICE Katedra organizÆcie a†riadenia farmÆcie, FarmaceutickÆ fakulta Univerzity KomenskØho, Bratislava ...

Farmakoterapia endometriozy narządów miednicy u kobiet

Farmakoterapia endometriozy narządów miednicy u kobiet 231 Pharmacotherapy for pelvic endometriosis in women Starczewski A. 1, Brodowska A. 1, Brodowski J. 2 Pomeranian Medical University of Szczecin, Poland: 1 Department of Reproduction and Gynecology; 2 Laboratory of General Practice Pelvic ...

PHARMACOTHERAPY AND NEUROREHABILITATION OF A CHILD WITH ...

nowiny lekarskie 2008, 77, 3, 243-249 kinga rauer^, jĘdrzej rauer^, ewa mojs^, ewa gajewska*, wŁodzimierz samborski*, maria danuta gŁowacka^ pharmacotherapy and neurorehabilitation of a child with cerebral palsy farmakoterapia a neurorehabilitacja dziecka z mÓzgowym poraŻeniem dzieciĘcym ...

Autism Viewed as a Consequence of Pineal Gland Malfunction

... of Autism: A Hypothesis Autism Viewed as a Consequence of Pineal Gland Malfunction by Andrea Axt, PhD, RPP, FQM aaxt@usa.net Craniosacral/Polarity Associates of Montreal 5535 Beaucourt, Apt. 10 Montreal, Quebec H3W 2T7 Canada First published (in English) in the Polish scientific journal "Farmakoterapia w ...

Acta Haematologica Polonica 2008, 39, Nr 4, str. 743–754 ...

Acta Haematologica Polonica 2008, 39, Nr 4, str. 743–754 PRACA POGLĄDOWA – Review Article JOANNA GÓRA-TYBOR Farmakoterapia chorych na przewlekłą białaczkę szpikową

Diagnostyka stwardnienia rozsianego*

FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII, 2005, 3, 209ñ217 Zdzis‡aw Maciejek Diagnostyka stwardnienia rozsianego* Diagnosis procedures in multiple sclerosis Klinika Neurologii, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik„ w Bydgoszczy Streszczenie Stwardnienie rozsiane jest chorob ...

THE PORTAL HYPERTENSION THERAPY

K¾œŁovØ slovÆ: portÆlna hypertenzia, farmakoterapia, sklero tizÆcia varixov. Bratisl. lek. Listy, 99, 1998, Ł. 2, s. 82Œ87 EtiopatogenØza portÆlnej hypertenzie

A Profile of the Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw

The Institute publishes three journals: Postepy Psychiatrii i Neurologii (Advances in Psychiatry and Neurology) , Alkoholizm i Narkomania (Alcohol and Drug Abuse) and Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii (Pharmacotherapy in Psychiatry and Neurology) .

ORIGINAL PAPERS

Acuteness of pain (Stopień nasilenia bólu) 19 41.32145.7613.000 11. Pharmacotherapy (Farmakoterapia) 25 54.31839.136.500 12. Neuropsychological outcome (Stan psychiczny) 10 21.73473.924.300

PostŒpowanie w spastycznoúci

FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII, 2005, 3, 241ñ248 Michael P. Barnes PostŒpowanie w spastycznoúci The Management of Spasticity University of Newcastle upon Tyne Hunters Moor Regional Neurorehabilitation Centre Streszczenie Bez w„tpienia spastycznoúÊ jest powodem znacznej ...