Sputtr.com | Alternative Search Engine

Federalizmi

FERDERALIZMI BAZAT DHE

1. Çfarë është federalizmi?  Themelimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Lindja e Federalizmit Shumë shtete të ndryshme, edhe në kohë të lashta ...

OSMANLI EYALET SINIRLARI, Şİİ FEDERALİZMİ VE IRAK'TAKİ ...

83 Kasım'06, Stratejik Analiz Reidar VISSER * Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü http://historiae.org Stratejik İnceleme O smanlıların doğu ...

federalizmis perspeqtivebi qarTul

3 Sesavali sakvlevi Temis aqtualoba: saxelmwifos teritoriuli mowyobis sakiTxi met-naklebad problematuria nebismieri qveynisTvis. amasTan, es ar aris erTjeradi aqti ...

Emri i lëndës

83 Emri i lëndës Sistemet Politike Krahasuese Shifra 302 Bartësi i lëndës Viti 3 Programi i studimit Politikë Ndërkombëtare dhe Diplomaci-Bachelor Statusi i ...

Journal of Law

2 mTavari redaqtori besarion zoiZe (prof., Tsu) saredaqcio kolegia: levan aleqsiZe (prof., Tsu) giorgi daviTaSvili (prof., Tsu) avTandil demetraSvili (prof., Tsu ...

TRENDI GLOBAL

2 Universiteti Victory Instituti i Hulumtimeve Shkencore Victory Trendi Global Revistë shkencore Këshilli Botues Prof.Dr. Fehmi Pushkolli - Kryetar i Këshillit ...

YÖNETİŞİM ÜZERİNE NOTLAR

SAYIŞTAY DERGİSİ ● SAYI: 63 59 YÖNETİŞİM ÜZERİNE NOTLAR Dr. M. Akif ÖZER  GİRİŞ Günümüzde tüm dünyada hemen hemen her alanda çok yönlü bir ...

saqarTvelos parlamentis aparati

kvleviTi departamenti saqarTvelos parlamentis aparati analitikuri ganyofileba javaxeTis `avtonomiis~ moTxovnasTan dakavSirebiT ...

RUSYA*FEDERASYONU*SINIRLARI*ĐÇĐNDE* YER*ALAN*ÖZERK ...

Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 3/7 Fall 2008 RUSYA*FEDERASYONU*SINIRLARI*ĐÇĐNDE ...

ALMANYA'DA KAMU PERSONEL SİSTEMİ

Türk İdare Dergisi • Sayı: 466 • Mart 2010 • 47 ALMANYA'DA KAMU PERSONEL SİSTEMİ Selim ÇAPAR 1 * ÖZET Almanya Federal Cumhuriyeti'nde yaklaşık olarak 4 ...