Sputtr.com | Alternative Search Engine

Fekau

Ngaahi polokalama tokoni ta'etotongi ki he Houtamaki Fakam ā ...

16 October 2007 TON_Courts 009 - Free DV Support Programmes FINAL.doc 1 TONGAN Ngaahi polokalama tokoni ta'etotongi ki he Houtamaki Fakam ā lohi Fakae'api´ Ngaahi fakamatala fekau'aki mo ha ngaahi polokalama tokoni ma'a´ e kakai lalahi´ pea mo e longa'i f ā nau´ 'i he malumalu 'o e Lao ki ...

Fakataha Ako Fa ka takimu◊a Fakaemãmani Lahí

"◊Oku fekau◊aki ◊a e fuofua fekau na◊e tuku ◊e he ◊Otuá kia ◊Åtama mo ◊Iví pea mo e me◊a te na malava ◊i hona tu◊unga fakamãtu◊a ko e husepãniti mo e uaifí. ◊Oku mau fakahã ai heni ◊oku kei tu◊u ma◊u på ◊a e fekau ko ia ◊a e ◊Otuá ki he◊ene fãnaú ke nau ...

Pacific Senior Secondary Certificate TALA 'O TONGA 2010

Neongo ko e fāmili pe 'e taha 'i loto he sino fakapolitikale′ kā koe'uhi′ ko e 'auhia 'a e ongo 'o e fekau'aki′ 'o lato 'a e fiema'u 'a e kau mēmipa 'e ni'ihi pea ni'ihi 'oku mātu'aki faka'ofa, makona e ni'ihi kae si'i hālofia e ni'ihi, vala e ni'ihi he ngaahi teunga totongi mamafa taha ...

Ako ki he faito’o kona tapu

Ko e ha ‘a e tu’utu’uni fekau’aki mo e faito’o kona tapu he ‘apiako? Ko e ifi tapaka he ‘apiako ‘oku tapu he taimi kotoa pe. ‘A ia ‘oku

Information for clients on resolving their immigration status ...

'E lava 'e he Kau 'Ofisa Fakakomiuniti´ ki hono Fakapapau'i 'o e Tu'unga (faka'imikuleisoni) (CSROs) 'aia 'oku nau 'i he ngaahi 'ofisi ko ia 'o e DIAC 'o 'oatu 'a e ngaahi tokoni fakahangatonu mo e ngaahi fakamatala kiate koe fekau'aki mo ho'o me'a, Tenau tokoni'i koe ke ke mahino'i ho tu'unga faka ...

Cholesterol - too much is dangerous. Samoan and Tongan Food ...

Samoan and Tongan Food Fekau'aki moe ifi tapaka, toto ma'olunga moe fakautuutu e sino moe mamafa, 'oku 'uhinga ia koe lahi 'a e cholesterol i he toto.

Housing and Related Social Conditions of the Tongan Community ...

1 Housing and Related Social Conditions of the Tongan Community living in Otara. Ko e Fale Nofo'anga' pea mo 'ene Fekau'aki mo e Mo'ui 'a e Kāinga Tonga Nofo `i Otara.

Tupulaki ◊i he Lakanga Fakataula◊eikí

Ko e taimi kotoa på ◊oku mou faka◊aonga◊i ai ◊a e lakanga fakataula-◊eikí, ◊oku mou fai ◊a e fekau ◊a e ◊Eikí, ◊o fakahoko ◊a e finangalo ◊o e ◊Eikí. ◊Oku mou hoko ko ◊Ene tamaio◊eiki ◊o fakahoko Hono mãlohí ke ngãue ◊i Hono huafá. ◊Oku ou manatu◊i ne toe ...

KO E LĪPOOTI ‘A E VAHENGA NGĀUE METOTISI TONGA MEI HE ...

Na'e hounga 'aupito 'a e tataki mo e tokoni mo e poupou malohi 'a Neomai Maka mo Filipo Motulalo, mei he potungaue ACC ki he fengaue'aki mo e ACC, 'o ma'u ai 'a e ola lelei mo fakafiefia. 13.3 Fekau'aki mo e Feohi'anga 'a e Kakai Fefine Tonga 'i he Siasi Metotisi (Tongan District of the NZMWF) Na'e ...

4 Steps to Control Your Diabetes for Life

Talanoa ki he ni'ihi 'o kinautolu 'oku mataotao fekau'aki moe founga keke mapule'i ai ho A1C, fua ho toto, mo fua 'ae ngako ho toto. 'E tokoni eni ki hono holoki 'a e faingamalie keke ma'u ai 'a e mahaki mafu, pa kalava, moe ngaahi palopalema makehe mei he suka.