Sputtr.com | Alternative Search Engine

Fenebi

wliuri angariSi

... 272,000*meti*adamiania* qveynis*masStabiT,*romelsac*Cveni*erToblivi* daxmareba*sWirdeba. 1993*wels*operaciebis*dawyebidan*dRemde,* WFP -s*ofisma,*romelic*50*ucxoeli*da* adgilobrivi*TanamSromlisagan*Sedgeba,*190,000* tonaze*meti*sursaTi*gaanawila.*sawyis*fazaSi* daxmarebas*mosaxleobis*yvelaze*umweo*fenebi* ...

eko nomikuri ganviTarebis nomikuri ganviTarebis ...

Raribi fenebi, Tu gansxvaveba (anu uTanabroba) mdidar Raribi fenebi, Tu gansxvaveba (anu uTanabroba) mdidar Raribi fenebi, Tu gansxvaveba (anu uTanabroba) mdidar Raribi fenebi, Tu gansxvaveba (anu uTanabroba) mdidar da Rarib nawils da Rarib nawils da Rarib nawils da Rarib nawils

ZiriTadi miRwevebi

... hqonda darRvevebs. azerbaijanSi kontraqtorebis 5400-ze metma TanamSromelma miiRo monawileoba teqnikur brifingebsa da samuSao adgilze swavlebis RonisZiebebSi, romlebmac moicva mTeli rigi sakiTxebi, maT Soris narCenebis menejmenti, navTobis daRvraze reagireba, miwis samuSaoebi (niadagis zeda / qveda fenebi ...

saxelmZRvanelo Txilis mwarmoeblebisaTv is

Butler damuSaveba daiwyeT niadagis gaSrobisTanave; daamuSaveT 15-20 sm siRrmeze, raTa niadagisqveSa fenebi daiSalos; moamzadeT niadagi adreul etapze, raTa ar daikargos teni; mosavlis aRebamde motkepneT baRis niadagis zedapiri an moTibeT balaxi; farTo rigTaSorisebi saWiro swafad mozardi jiSebisTvis. ...

kari XI teqstilis (safeiqro) masalebi da teqstilis nawarmi

_ 50_55 jgufebSi CarTuli qsovilebi moicaven qsovilebs, romlebic Sedgeba erTmaneTze maxvili an swori kuTxiT ganlagebuli paraleluri teqstilis Zafebis fenebisagan. es fenebi Zafebis gadakveTis adgilebSi SekavSirebulia webovani nivTierebiT an TermonaerTiT.

meomris biblioTeka #18 - saqarTvelos Tavdacvis saministro ...

mesameni muSaoben. es sami erTad mcxovrebi fenebi ar unda iyvnen gaTiSulni. erTi maTganis saqmianoba aris piroba danarCeni oris moRvaweobisaTvis.

madona niJaraZe-fanCuliZe

XX saukunis dasawyisSi dawyebulma ekonomikurma krizisma gansakuTrebuli gavlena ruseTis koloniur mxareebze iqonia, gaamwvava socialuri viTareba, mSromeli adamianebis cxovrebis done kidev ufro dasca, ris gamoc ruseTis I revoluciaSi qa-rTveli xalxis dabali socialuri fenebi aqtiurad Caebnen. so-cialurTan ...

saavtomobilo gzebi - `teqnikuri universitetiā€@

6.1. sagzao samosebis konstruqciuli fenebi da masze avtomobilisagan gadacemuli datvirTvebi 49 6.2. gruntisa da RorRovan-xreSovani safarebi 53

saqarTvelos jandacvis seqtorSi mimdinare reformis mimoxilva ...

mosaxleobis socialurad daucveli fenebi iSviaT irCeven TavianTi nebiT sadazRvevo kompanias. ufro metic, aris SemTxvevebi, rodesac sadazRvevo kompaniebi mosaxleobis misazidad iyeneben siRaribis programis

gaeros saagentoTa jgufi saqarTveloSi

... safuZvelia Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministrosa da Sidsis erovnuli centris mier momzadebuli `sayovelTao xelmisawvdomobis erovnuli strategia~. programis mizania, gaaumjobesos qveynis resursebi aiv/Sidsis marTvis kuTxiT da moicvas mosaxleobis gansakuTrebiT daucveli fenebi, maT Soris ...