Sputtr.com | Alternative Search Engine

Fiilleri

Gerunds and Infinitives Some Important Rules

Gerunds and Infinitives Some Important Rules The form of the verb that ends in -ing is called a Gerund when used as a noun. Because their function is that of a noun, gerunds may be used as the subject of a sentence: Running regularly will make you feel better.

1 Write questions using the following prompts. Be careful to ...

Copyright © 2006 Pearson Education. All rights reserved. www. long man. com/totalenglish/ Gerunds or infinitives? TEACHER'S NOTES: Aim: to provide further practice of gerunds and infinitives.

Medeni Hukuk - 4

1 www.alanbilgisi. net www.alanbilgisi. net www.alanbilgisi. net www.alanbilgisi. net MEDENİ HUKUK 4.BÖLÜM (Tüzel Kişilik - Dernekler - Vakıflar) Tüzel kişilik, belli bir amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak bağımsız şekilde örgütlenen, haklara ve borçlara sahip olabilen ...

I ‹ ‹ Ç Ç‹ ‹ N N D D E E K K‹ ‹ L L E E R

Duygu ve sezi" fiilleri . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Lesson Three . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

LESSON I NOW AND THEN… LESSON II IF YOU HAVE A HEADACHE ...

Fill in the sentences with one of the verbs in the box as in the example. (Kutucuk içinde verilen fiilleri kullanarak a!a"ıdaki cümleleri örnekteki gibi doldurunuz.)

HABER YAZMA- 1

Haber Fiilleri 1.2.1.Uzun Alıntı Fiilleri Habere konu olan kişilerin yaptıkları konuşmalardan ya da haberle ilgili belgelerden yapılan alıntıların belirtildiği fiillerdir.

/K-/ SES * YLE BA * LAYAN KVK YAPISINDAK * TÜRKÇE F ...

Bu sınıflandırmada yer alan fiilleri birbirleriyle ve di*er Türkçe fiillerle mukayese ederek anlam ayırt edici seslerini belirlemeye çalı*tık. Çalı*manın ikinci a*amasında ise söz konusu olan fiilleri anlamlarına göre sınıflandırdık.

"FİİLERDE KİP" ÇALIŞMA KÂĞIDI

A) Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiilleri, yandaki kiplerle örnekteki gibi eşleştiriniz. ÖRNEK: ( N )Yağmur yağıyor. n) Şimdiki zaman kipi 1.(…)

Almanca 2

91 Lektion 4 Futur = Präsens von werden + Infinitiv z.B: Meine Eltern werdenam Samstag mit mir spazierengehen. z.B.: Wirst du auch kommen? 1 'werden'fiilini afla¤›daki cümlelere yerlefltiriniz! 2 Afla¤›daki cümlelerde eksik fiilleri tamamlay›n›z!