Sputtr.com | Alternative Search Engine

Fiksacije

Lečenje zatvorenih preloma pilona tibije kombinacijom ...

E-mail: golubovicz@bankerinter.net ORIGINALNI ČLANCI UDC: 616.718.5=001.5: 617.3-089 Lečenje zatvorenih preloma pilona tibije kombinacijom dinamičke spoljne skeletne fiksacije i minimalnom unutrašnjom fiksacijom External fixation combined with limited internal fixation in the treatment of pilon tibia ...

Pouzdanost određ ivanja nivoa antitela za TSH receptore za ...

R3 > 15 > 50 Merenje fiksacije radiojoda (131 I) vršeno je nakon 3 i/ili 24 sata od peroralne primene oko 10 mCi (0.37 MBq) Na 131 I scintilacionom sondom sa kristalom NaI (Tl), 3 × 3 inča i di

Akutni*angioedem*i*urtikarija*vezana*za* infekciju*virusom ...

Nažalost, serološke pretrage za HSV bile nisu dovršene, jer smo se poslužili meto-dom fiksacije komplementa kako bismo analizirali titar serumskih antitijela na HSV, a on nije bio specifičan za tipove HSV-a i klase imunoglobulina kao što su IgG i IgM.

TIBIAL SHAFT FRACTURES TREATED BY THE EXTERNAL FIXATION METHOD

Rezultati spoljašnje fiksacije su odlični i dobri. Procenat zarastanja preloma je iznosio 83,68%. Pin tract infekcija u toku nošenja spoljašnjeg fikatora je bila prisutna kod 4 (8,16%) pacijenata.

ISKUSTVA U LIJEČENJU PRIJELOMA DJEČJIH PODLAKTICA U OPĆOJ ...

Sekundarno operativno zbog netolerantnoga položaja fra-kturnih fragmenata, u periodu od 2-og do 9-og dana od trau-me, operirana su 8 bolesnika ( 10,1% ) otvorenom metodom repozicije i unutarnje fiksacije.

SURGICAL TREATMENT OF PERTROCHANTERIC FRACTURES USING ...

SURGICAL TREATMENT OF PERTROCHANTERIC FRACTURES USING PERSONAL EXTERNAL FIXATION SYSTEM 191 HIRURŠKI TRETMAN PERTROHANTERNIH PRELOMA KORIŠĆENJEM TEHNIKE SPOLJNE FIKSACIJE PO MITKOVIĆU Milorad Mitković, Sasa Milenković, Marko Bumbaširević, Aleksandar Lesic, Zoran Golubović, Desimir Mladenović ...

ALUMINIJUM KAO KOFAKTOR U NASTANKU OSTEOMALACIJE ALUMINIUM AS ...

Izvađeni femuri fiksirani su u Bujenovom fiksativu u toku 48 h. Nakon fiksacije kosti su stavljene u 10% mravlju kiselinu radi dekalcifikacije, a zatim je izvršena

medicinska revija medical review

A- Novi koncept "turnike" mehanizam fiksacije konaca za mitralni list zamenjuje intrakardialni ~vor; B- netrau-matski polimer implant; C- neochordae i nativna chordae in situ.

Modification to utrecht method of surgical treatment of ...

Naša metoda fiksacije sirišta omentopeksijom je brza, jednostavna, pouzdana i jeftina, primjenjuje se i kod lijevostrane i kod desnostrane dislokacije sirišta, a zbog brzog oporavka i izvedivosti u staji vlasnika je prihvatljiva za terensku praksu.

HIRURŠKO LEČENJE SUPRAKONDILARNIH PRELOMA BUTNE KOSTI ...

67 STRUČNI ČLANCI HIRURŠKO LEČENJE SUPRAKONDILARNIH PRELOMA BUTNE KOSTI METODOM UNUTRAŠNJE FIKSACIJE eljko Paunović 1 i Zoran Golubović 2 Lečenje preloma distalnog okrajka femura izuzetno je delikatno, zbog neopho-dnosti postizanja anatomske repozicije zglobnih površina i dobre ...