Sputtr.com | Alternative Search Engine

Filozofii

MIĘDZYNARODOWE STUDIA FILOZOFICZNE - Katedra Filozofii ...

MIĘDZYNARODOWE STUDIA FILOZOFICZNE Katedra Filozofii Wydział Psychologii Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie T. 4: 2008 Warszawa 2008

Activities in Member States around the world - World ...

8.12.2010 World Philosophy Day 18 November 2010 Activities in Member States around the world 1 1. Albania International Network of Women Philosophers Majlinda Keta, member of the International Network of Women Philosophers and Professor at the Philosophy Department of the Faculty of Social ...

Katedra Filozofii Wydziaø Psychologii Wy&sza Szkoøa ...

Parerga MI*DZYNARODOWE STUDIA FILOZOFICZNE Rada Naukowa František MIHINA (przewodnicz+cy) , Jewgenii BABOSOV, Neven BUDAK, Robert BURCHER, Bronisøaw BURLIKOWSKI, Rudolf DUPKALA, Marcel F. FRESCO, Maria-Luisa GUERRA, Borys G. JUDIN, Aneta KARAGEORGIEVA, Pavel KOUBA, Richard LEE, Herman ...

I PRZYRODOZNAWSTWO

Por. idem, Dzieje filozofii europejskiej w XV wie-ku, t. 1: Poznanie, Warszawa 1974, s. 221-245; t. 3: Byt, Warszawa 1978, s. 58-83; J. Czerkaw-ski, Humanizm i scholastyka.

Curriculum Vitae

Prof. Wojciech Żełaniec, Curriculum Vitae 2 1992 PhD ( 'doktor filozofii') at the Catholic University of Lublin. 1998 a second PhD (' habilitacja') at the Maria2Curie2Skłodowska University of Lublin (with a written work on the synthetic a priori).

Prof. Dr. Mieczysław A. Krąpiec, O.P. Prof. Dr. Andrzej ...

W kręgu filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z dyskusji o dorobku Wydzia łu Filozofii Chrześcijańskiej z okazji 60-lecia Uczelni [In the circle of the philosophy of

PHYLOGENESIS AND TAXONOMIC STRUCTURE

1974. Ewolucja Biologiczna: Szkice teoretyczne i metodologiczne (C. Nowinski, ed.), p. 209-305. Polska Akademia Nauk, Instytyt Filozofii i Socjologii.

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI ARTYKUŁY Michał Bardel, Od Platona do Rosenzweiga. O zapoznanej roli dialogu w strukturze filozofii ..... ...

Biochemistyr & Biophysics

Ajdukiewicz, Główne kierunki filozofii, Warszawa 1983 2. F. Bacon, Novum Organum; Warszawa (frag. ) 3. R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, Warszawa 1958 (frag.4.

AL-FARABI (Abu Nasr Muhammad ibin Muhhammad ibn Tarkhan ibvn ...

Mrozek, Al-Farabi jako komentator i konynuator filozofii greckiej, a w szczególności Arystotelesa [Al-Farabi as commentator and continuator of Greek philosophy, and in particular of Aristotle], SMed 2 (1961), 101-134; J. Jolivet, L'Intellect selon Al-Farabi; quelques remarques , Bulletin d'Études ...