Sputtr.com | Alternative Search Engine

Financave

MINISTRIA E FINANCAVE

LAW No. 9936 Date 26.06.2008 ON MANAGEMENT OF BUDGETARY SYSTEM IN THE REPUBLIC OF ALBANIA" Based on articles 78, 81 and 83, points 1, 111 and 157 of the Constitution, with the proposal of the Council of Ministers, ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA DECIDED: CHAPTER I GENERAL PRINCIPLES Article ...

Searching for political business cycle in Albania

èperiodicapolytechnica Social and Management Sciences 14/2 (2006) 53-69 doi: 10.3311/pp.so.2006-2.02 web: http: //www.pp.bme.hu/so cPeriodica Polytechnica 2006 RESEARCH ARTICLE Searching for political business cycle in Albania Imami Drini/Lami Endrit Received 2007-09-14 Abstract In our search ...

Strategjia Sektoriale e Financave

3 Strategjia e Financave Publike 2008-2013 Lista e Tabelave Tabela III.1 Politikat ne sherbim te permiresimit te menaxhimit te finacave publike ..... 22 Tabela III.2 Politikat ne sherbim te zgjerimit te bazes tatimore ...

MANUALI I AUDITIMIT TË BRENDSHËM - REPUBLIKA E SHQIPËRISË ...

republika e shqipËrisË ministria e financave manuali i auditimit tË brendshËm korrik 2010

Republika e Kosovës

17 2.5 EKZEKUTIMI I BUXHETIT, KONTABILITETI DHE MBAJTJA E EVIDENCAVE, DHE KONTROLLI I BRENDSHËM I FINANCAVE PUBLIKE Situata ekzistuese Në vlerësimin PEFA 2009 janë gjetur disa përparësi në Ekzekutim të Buxhetit, Kontabilitet dhe Mbajtje të Evidencave dhe në kontrollin e brendshëm të financave ...

LIGJI NR. 2003/2 PËR MENAXHIMIN E FINANCAVE PUBLIKE DHE ...

1 - 1 - UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK NATIONS UNIES Mission d'Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT LIGJI NR. 2003/2 PËR MENAXHIMIN E FINANCAVE PUBLIKE DHE PËRGJEGJËSITË Kuvendi i ...

Në mbeshtetje të nenit 102, pika 4 të Kushtetutës së ...

Financave, sipas kritereve dhe procedurave të përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave. Në bazë të pikës 6 të këtij vendimi të Këshillit të Ministrave, Ministri i Financave revokon ose

Republikae Kosoves Republika Kosova-Republic of Kosovo

Ministriae Ekonomisedhe Financave, Mbeshteturnedispozitate Nenit 62 te Ligjit Nr. 2004/48"Mbi Administraten Tatimoredhe Procedurat"indryshuardheplotesuar me Ligjin Nr.03/L-071.

MBIKËQYRJA E FINANCAVE PUBLIKE NË KOSOVË

4 I. Hyrje Në shtatë vitet e fundit të ekzistimit, Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të ndërtoj trupa dhe sisteme të mirëfillta dhe të qëndrueshme të cilat do të mbikëqyrnin shpenzimet e fondeve publike.

DREJTORI I DEPARTAMENTIT

unmik provisional institutions of self-government institucionet e pËrkohshme te vetËqeverisjes privremene institucije samoupravljanja ministry of economy and finance ministria pËr ekonomi dhe financa ministarstvo za privredu i finansije ministria e ekonomisë dhe financave në bazë të ...