Sputtr.com | Alternative Search Engine

Financohen

WOMEN IN POLITICS MEAN TANGIBLE GAINS FOR DEMOCRACY

Programet e NDI në Kosovë përfshijnë fuqizimin e legjislativit, zhvillimin e partive politike dhe pjesëmarrjen qytetare dhe n ë pjesë ë t ë madhe financohen nga Populli Amerikan përmes Agjensionit të Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID).

Greece Hungary Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg ...

Këtu bëjnë pjesë bashkëpunimet rinore në kuptimin më të gjerë. Çdo vit përcaktohen prioritetet që do të financohen (2007 ka qenë viti evropian për mundësi të barabarta, kurse 2008 është viti i dialogut ndërkulturor). mk@eu://programet e bashkësisë/ TË RInJTË nË AKSIOn 2007-2013 ...

Për trajtimin tatimor të furnizimeve të liruara në pajtim ...

nënparagrafin 2.1 të Nenit 30 të Ligjit mbi TVSH-në kur financohen drejtpërdrejtë nga Komisioni Evropian (KE). Neni 1 Përshkrimi dhe Fushëveprimi

PROTOKOLL EKZEKUTIV PËR BASHKËPUNIMIN SHKENCOR DHE ...

V LERESIMI DHE PERZGJEDHJA E PROJEKTEVE Projektet do të vlerësohen paraprakisht në nivel kombëtar dhe më pas do të realizohet një vlerësim i përbashkët mes dy Vendeve për përzgjedhjen e projekteve që do të financohen.

XX. SISTEMI BUXHETOR DHE TATIMOR

É mbajtjen e evidencës për inkasimin e të ardhurave të Buxhetit të Republikës, të ardhurave të shfrytëzuesve dhe të individëve shfrytëzues të mjeteve nga Buxheti nga: të ardhurat të inkasuara nga organet; të ardhurat nga aktivitetet të cilat nuk financohen nga Buxheti (aktivitete ...

Mbrohen historia dhe ligjshmëria e pavarësisë

Plus-minus Arbëri Arbëri 2 •KOHA Ditore e hënë •20 prill 2009 S ALIE G AJT ANI -O SMANKAQ P RISHTINË , 19 PRILL - Zbatimi i kon-tratave që lidhen në sektorin publik, të cilat financohen me paratë e tak-sapaguesve kosovarë, tash e sa kohë nuk është duke u monitoruar nga asnjë institucion ...

Marrëveshja për Kredi dhe Financim

Ne marrëveshje te veçante Agjensioni për Ekzekutimin e Projektit dhe KfW do te përcaktojnë detalet e projektit, shpenzimet e projektit qe do te financohen nga Kontributi Financiar dhe Kredia, kushtet te ndërlidhura nga Sigurimi I Kredisë për Eksport dhe nga Kontrata për Eksport, dhe nëse ...

Bulgaria Road Sector Analysis

Subvencionet për kostot operacionale të cilat përfaqësojnë më pak së gjysmën e këtyre shpenzimeve, konsumojnë rreth 1.2% të buxhetit, ndërsa investimet publike (që nuk financohen nga donatorët) në sektor përfaqësojnë 7.3% të buxhetit total të investimeve.

Mesatarja e Ponderuar e Kostos së Kapitalit Punim pozicionues

Mund të diskutohet se në veçanti për gjenerimin, duhet të supozohet një shkallë e leves (ingranim) më i lartë se 65-70%, në pajtim me nivelet e para në financimin e projektit, duke parë se investimet më të reja pritet të financohen në këtë mënyrë.

RREGULLORE NR. 2004/20

... në pajtim me ligjin; (f) Dispozitat vijuese do të përfshihen si fjali e fundit e nenit 19 pas nënparagrafit c; "Përderisa këto shpenzime nuk mbulojnë shpenzimet operacionale duke përfshirë edhe pagat e personelit të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë, shpenzimet e tilla do të financohen ...