Sputtr.com | Alternative Search Engine

Finansije

Cenovnik

... to Money Laundering Deterrence Cox DW 2010 3049.00 6269 Javne financije 3HUR -XUNRYLü 2002 4100.00 65126 Javne finansije SURI GU 0DUNR 5DGLþLü L SURI GU %RåLGDU 5DLþHYLü 2008 975.00 65126 Javne finansije SURI GU 0DUNR 5DGLþLü L SURI GU %RåLGDU 5DLþHYLü 2008 975.00 122509 ...

FINANSIJSKI MENAD MENT

2 Poslovni rizik • Definicija poslovnog rizika: "Poslovni rizik je rizik ostvarenja poslovnog rezultata kao prinosa na ukupno ulo ena sredstava, odnosno kapital" • Rizik ostvarenja poslovnog rezultata postojinezavisno od toga da li se ulo eni kapital koristi ili ne, zbog prisustva fiksnih ...

FINANSIJSKI MENAD MENT

1 FINANSIJSKI MENAD MENT Predavanja Prof. Saša Popovic J.Rodic, "Poslovne finansije" (str.33-66) Organizacija finansijskefunkcije 1. Determinante organizacije finansijske funkcije (velicina i struktura preduzeca, tehnicka opremeljnost, kadrovi, troškovi) Velicina preduzeca uslovljava stepen ...

FINANSIJE

FINANSIJE ^asopis za teoriju i praksu finansija 59. godina, br. 1-6/2004. Beograd SADR@AJ ^LANCI Prof. dr Milan Eremi} RAZVOJ I AKTUELNASTRUKTURAGLOBALNOG TR@I[TADERIVATA str. 5 Dr Jadranka \urovi}-Todorovi} PREDNOSTI I NEDOSTACI HARMONIZACIJE POREZANADOBITPREDUZE]A U ZEMLJAMAEVROPSKE UNIJE str ...

FINANSIJE

ISSN 0015-2145 UDK 336 FINANSIJE ^ASOPIS ZATEORIJU I PRAKSU FINANSIJA Godina LXI Broj: 1-6 2006 Osniva~ i izdava~:Ministarstvo finansija Republike Srbije, Beograd, Kneza Miloša, 20

JAVNE FINANSIJE

Izdavač Uprava za kadrove CG Urednik Svetlana Vuković Autor Predrag Goranović Lektor Itana Stanišić Tehnička obrada Tatjana Vukčević Dizajn Studio "KNB", Podgorica Lidija Savković-Vuković Štampa Digital Print Centar, Podgorica Tiraž 1000 primjeraka Uprava za kadrove Jovana ...