Sputtr.com | Alternative Search Engine

Finavian

AIP SUOMI / FINLAND © FINAVIA ENR 1.10 - 1

käyttämällä Finavian julkaisemilta ilmailukartoilta tunnis tettavia selväkielisiä paikannimiä. c) Unless otherwise indicated, it is presumed by ATS units

GEN 4 LENTOLIIKENNEMAKSUT GEN 4 CHARGES FOR AERODROMES AND ...

Lentoasemamaksut sisältyvät Finavian lentoasema- ja len nonvarmistuspalveluita koskeviin yleisiin palveluehtoihin. Aerodrome charges are included in Finavia’s general terms of

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA

FINAVIAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN VAIHTOEHTOINEN ORGANISAA-TIOMALLI 8.1 Yleistä Tässä kappaleessa pyrin esittämään yksinkertaistetun mallin Finavian turvallisuuden osa-alueiden johtamiselle.

mahdollisuutta

HELMIKUU Finavian kampanja "Järkevää joukkoliikennettä" käynnistyi Suomessa. Finavia halusi muistut-taa kampanjalla lentoliikenteen ympäristötehokkuudesta ja tärkeydestä joukkoliikennemuotona erityisesti kotimaan matkustamisessa ja yhteyksissä ulkomaan lennoille.

aluehallint oviraston päätöstä2.11.2010,d:nro L S S A V I ...

Länsi - ja Sisä - Suomen aluehallintovirasto (AVI) antoi 2.11.2010 ympäristönsuojelulain mukaisen päätöksen, että Finavian on rajoitettava jäänestossa ja - pois tossa käytettävän propyleeniglykolin kulkeutumista maaperään sekä lentoaseman ulkop uolisiin ojiin ja vesistöihin .

FINAVIAN LENTOLIIKENNETILASTO FINA VIA'S AIR TRAFFIC ...

FINAVIAN LENTOLIIKENNETILASTO 2010 FINAVIA AIR TRAFFIC STATISTICS 2010 04 Contents Sisällys 02 Intercontinental destinations 04 Contents 06 Passenger traffic 2000-2010 07 Passenger traffic by airport 2010 08 Number of landings 2000-2010 09 Number of landings by airport 2010 10 Freight and mail ...

KESÄÄN

Finavian perinteinen työtyytyväisyyskysely korvattiin tänä vuonna esimiesarvioinnilla. Tutkimuksen tarkoi-tuksena oli saada kokonaisarvio Finavian johtamis- ja

FINAVIAN HUOLTO- JA KORJAAMOHALLIIN TEHTIIN KOVABETONILATTIA

betoni 1 2007 66 Matkustajien määrä Helsinki-Vantaa lentokentällä rikkoi vuonna 2006 jälleen uuden ennätyksen. Mat-kustajia oli 12,1 miljoonaa, yli miljoona matkusta-jaa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Helsinki-Vantaan lentoasema Ym Päris TörA Por TTi 2007

PL 29, 01531 VANTAA www.helsinki-vantaa.fi www.finavia.fi Jatkuvaa työtä ympäristön hyväksi. Noudatamme Finavian ympäristöpolitiikkaa. Jatkuvan seurannan avulla vähennämme suunnitelmallisesti toimintamme ympäristövaikutuksia.

Finavian johdon palkkaus perustuu kiinteään ...

1 (2) 25.5.2011 PALKITSEMINEN 4. Palkitsemisjärjestelmät Finavian johdon palkkaus perustuu kiinteään kuukausipalkkaan ja tuloksiin sidottuun tulospalkkaukseen.