Sputtr.com | Alternative Search Engine

Firmalardan

Determination of Hydraulic Performance of Trickle Irrigation ...

Üretici firmalardan elde edilen de¤iflik türden 9 damlat›c›n›n befl ayr› iflletme bas›nc›ndaki debileri ölçülmüfltür. Bas›nç düzenleyicili damlat›c›lar 50, 100, 150, 200 ve 250 kPa alt›nda buna karfl›l›k bas›nç düzenleyicisiz damlat›c›lar 250 kPa iflletme bas ...

“BRIC” Countries Top Many Industrialized Nations in ...

Örneklem grubu Konya sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firmalardan seçilmiştir. Elde edilen anketler SPSS 14.0 programına girilmiş ve değerlendirilmiştir. Çalışmamızda dış ticaret yapan yaklaşık 600 firma ana kütle olarak kabul edilmiş bu firmalardan 450'sine uygulanan anketlerden ...

PROF İ L

üretici firmalardan onaylarımız bulunmaktadır. Aral Havacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, established in 2009, has a good reputation in terms of its competence in Surface Treatment

YACHT BUILDING INDUSTRY WOULD BE AFFECTED IF CRISIS LASTS 5 YEARS

Sonra infla ettikleri yatlar›n ihracat› bafllad›. fiimdi ise Türkiye'de seri üretim tekne yapan ilk firmalardan biri olarak çeflitli modeller ile üretimini sürdürüyor.

TANITIM KATALOĞ

Avrupa Birliğ i'ne ve diğ er ulusal veuluslararası kuruluş larahazırlamı ş olduğ u projelerin % 75 inden fazlasınaHİ BE desteğ i sağ layarak ülkemizdeki başarıoranı en yüksek firmalardan birisiolmanın gururunu taşımaktadır .

Dünya ve Güneş Enerjisi…

Bu işbirliği ile Türkiye'de yapılabilecek santral projelerinde et-kin olmayı hedefleyen Hizmark Group bundan sonraki süreçte de yine Avrupa'da görüştüğü firmalardan birisiyle 2010 yılında ortaklık sürecini de tamamla-yarak çok daha güçlenerek yolu-na devam edecektir.

karadeniz rack a3

Trkiyede ilk raf retimi yapan firmalardan biri olan Karadeniz Raf, 1977 yılında stanbul Zeytinburnunda kurulmu ve kısa srede Dnyanın nde gelen raf reticilerinin arasında yerini almıtır.

SO * UKTA SERTLE * EN KOMPOZ * T PELETLER * N MUKAVEMET * NE ...

Ba*layõcõ olarak çe*itli firmalardan temin edilen Sodyum Karboksi Metil Selüloz (CMC), Maltodekstrin, Pirolize Pirinç-Kolloidal Silika karõ*õmõ ve fenolik reçineler grubundan toz Novalak Reçine kullanõlmõ*tõr. Çizelge 1'de ise deneylerde kullanõlan kokun kimyasal analizi verilmi*tir. ...

RO-RO TRANSPORTATION IN TURKEY TÜRK‹YE'DE RO-RO ...

Sözü geçen firmalardan birkaç›n›n yetkilisi ile Türkiye'de ro-ro tafl›-mac›l›¤›, sektörün gelecekteki durumu ve beklentiler üzerine görüfltük.

ALUMNI ASSOCIATION

Bu istekler doğrul­ tusunda muhtelif firmalardan teklif alındı ve arsalar görüldü. Verilen proje teklifleri anketin parasal hede­ flerini çok aştığından, Mayıs 2000 de yapılan konu ile ilgili toplantıda projeyi başka türlü uygulamaya karar verildi.