Sputtr.com | Alternative Search Engine

Fliiri

THE ROLES OF COMP1,EX ANI) SIMP1,I? TERRAIN IN THE ESTIMATT ...

-K-Tl,~(,r,/: loll,~i,!] *III:I:l,iblmt,gl flIIri.. r,141dlI 111 11! 101 Iollill, l\,; rrqulrrn nl,m,,rltl;l.I;lr(,lflrnl 11111 (Ilffllntvftv nl!Ll1.,11 (.!! 1.111.!1,111 IIIIIIIJIII.n.11 (1 011k ftnd ~rmdlrlll; IIII I.11 IIm.,1 f 11 m(,,li,ln; KNIII 11111dIilII 11, Il I*IIIIIIvoltImv,-Slmllnlllv[ 111.01 v: I ...

M ‹ L L Î F O L K L O R

Özel say›n›n bölümleri flöyle olufltu: Halk edebiyat›n›n mensur türleri ile ilgili çal›flmalar "Türler ve Kuram-lar", halk fliiri üzerine yap›lan analiz-ler "fiiirin Peflinde...", ö¤rencilerin kendi derlemeleri üzerine yapt›klar› yorumlar "Derlemek ve Yorumla-mak", kitaplar ...

fatih univ Reflections eylul 2009

Dosya konusunu; ‹stanbul'u en iyi anlatan fiairler Sultan› Necip Faz›l K›sakürek'in Can›m ‹stanbul fliiri, eski ‹stanbul'u anlatan kitap elefl-tirisi, bir fliir tad›nda ‹stanbul'u anlatan Ömer Çaha'n›n denemesi ve ‹stanbul'a de¤er katan yeni me-kanlar›n tan›t›m ...

Sadberk Han›m Müzesi'nde ''As›rlar Sonra Bir Arada''

Dante'nin bu ünlü fliiri bir kez de seramik malzeme ile ve kolektif bir çal›flma sonucunda hayat buldu. Sergi ayn› zamanda serginin mimar› olan Alev Arasl›, Arzu Karayel, Asuman Çataltepe, Asuman ‹nan, Aydan Aktürk, Ayla Yüce, Burçin Dinç, Burcu O.Karabey, Damla Yeflilo¤lu, Deniz Pireci ...

ÖMER ERDEM'‹N fi‹‹RLER‹NDE ‹Ç YOLCULUK MACERASI ...

Anahtar Sözcükler: Anahtar Sözcükler: Türk fliiri, Ömer Erdem, iç yolculuk, ölüm, yeniden do¤ufl, mistisizm Girifl Girifl 1980 sonras›nda birbirinden farkl› e¤ilimlerin bir arada yer ald›¤› Türk fliiri, son zamanlarda üzerinde durulan edebî konular›n bafl›nda gelmektedir.

13-14 merdivensiir

Önümüzdeki say›da da yeni yazarlarla geniflleyecek bu dosya-da Ahmet Oktay, Ülkü Tamer, Veysel Çolak, Baki Ayhan T, Murat Batmankaya düflüncelerini dile getirdiler. fiiirin, flairlerin fliiri yeni-leme güdülenmesi içinde maruz kalabilece¤i türlü hallerin söz ko-nusu edildi¤i bu yaz ...

(08) –zge –ztekin

Örne¤in, ça¤dafl Türk fliirindeki artzamanl› üretim ba¤lant›lar›, özellikle Divan fliiri ve Halk fliiri geleneklerinden yararlanarak ilerlemektedir.

Ö⁄RET‹C‹ MET‹NLER

Halk fliiri gelene¤i için Veysel, uzaktan birbirine benzeyen köyler içinde bir köydür. Hep ayn› saz, ayn› söz deyip geçebilirsiniz. ‹nsanl›¤›ndan ayr›lmayan fliiri, halk›ndan, topra¤›ndan da ayr›lmaz.

CUMHUR‹YETDÖNEM‹NDE COfiKU VE HEYECANI D‹LE GET‹REN ...

Bu bölümün sonunda • Cumhuriyet Döneminde Türk edebiyat›nda öz fliir anlay›fl›n› sürdürenlerin fliirlerini inceleyebilecek, •Serbest naz›m ve toplumcu fliiri aç›klayabilecek, •Millî edebiyat zevk anlay›fl›n› sürdüren fliiri inceleyebilecek, •Garip Hareketi (I.Yeni ...

ÇOCUK EDEB‹YATIVEÇOCUKK‹TAPLARI Kelime ERDAL*

Naz›m Hikmet'in pek çok çocuk fliiri antolojisine girmifl olan "K›z Çocu¤u" fliiri bunun çarp›c› bir örne¤idir: …………. Hiroflima'da öleli, oluyor bir on y›l kadar Yedi yafl›nda bir k›z›m büyümez ölü çocuklar.