Sputtr.com | Alternative Search Engine

Fokaluri

bavSvebSi neiroinfeqciebis diagnostika da marTva

fokaluri motoruli an sensoruli deficitis arseboba; 2. kranialuri nervebis (III, VI, VII wyvilis) dazianeba; 3. fokaluri gulyrebi da sxv. III wyvili nervis dambla ...

Tavis tvinis mwvave dazianebis mqone pacientTa marTva ...

amnezia da glazgos komis Skalis mixedviT, hospitalSi miyvanisas 14-15 qula fokaluri nevrologiuri deficitis gareSe. cnobierebis dakargvis periodi Tavsi tvinis msubuqi

2007 weli

axasiaTebs hemikonvulsiuri (sxeulis erT-erT naxevarSi) an fokaluri (sxeulis konkretul midamoSi) Setevebi (6%). xSirad viTardeba febriluri epilefsiuri statusi.

I.

fokaluri da generalizebuli epilefsiebis ZiriTadi maxasiaTeblebi: parametri generalizebuli epilefsiuri sindromebi fokaluri epilefsiuri sindromebi gamovlenis asaki ...

m i x e i l R o n R a Z e

2. segmenturi da fokaluri hialinozi 3. endokapilaruli proliferaciuli Gglomerulonefriti 4. eqstrakapilaruli proliferaciuli Gglomerulonefriti 5. daudgeneli tipis glomerulonefriti

kardioversia, eleqtrostimulacia, intubacia.

- winagulovani taqiaritmiebi: intraatrialuri rientri taqikardia, fokaluri winagulovani taqikardia,multifokaluri winagulovani taqikardia, winagulebis

epilefsiuri statusis marTva

fokaluri, martivi parcialuri gulyrebis statusi. epilefsiuri statusis yvelaze xSiri variantia (80-85%) generalizebuli tonur-klonuri krunCxviTi gulyrebis statusi.

janmrTelobis da socialuri dacvis saxelmwifo programebi 2007

eqstramembranuli glomerulonefriti, segmenturi da fokaluri hialinozi, qronikuli proliferaciuli glomerulonefriti. • meoradi qronikuli glomerulonefritebi: diabeturi ...

dramina

Tavbrusxveva perilimfuri fistula fokaluri periferiuli darRvevebi da sxva Tavbrusxvevis ZiriTadi centraluri mizezebi tvinis Reros iSemia da infarqti demielinizaciuri ...

Tu tqvens bavshvs epilefsia aqvs

kidurze da sxeulis sxva na(fokaluri) krunCxva SeiZleba wilebze. magaliTad, lokaluri daiwyos xelis mtevnidan da gavrceldes mxris, saxis da fexis kunTebze.