Sputtr.com | Alternative Search Engine

Forenzike

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo

Aktuelni radnici u uniformi i civilu, bivše laboratorije forenzike _ Policija Kosova, imaju pravo da putem dobrovoljnog deklarisanja da izaberu produ etak rada u okviru KAF-a ili da se vrate u okviru struktura Policije Kosova.

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 25 / 14 ...

1 GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 25 / 14 NËNTOR 2011, PRISHTINË LIGJI Nr. 04/L-064 PËR AGJENCINË E KOSOVËS PËR FORENZIKË Kuvendi i Republikës së Kosovës; Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, Miraton LIGJ PËR AGJENCINË E KOSOVËS ...

STRATEGJIA E SHËNDETIT MENDOR TË KOSOVËS 2008 - 2013

* Njësia e psikiatrisë forenzike në Gjilan do të ofrojë shërbime për strukturat administrative të SHPSHMK në Ferizaj dhe në Gjilan, ndërsa njësia e psikiatrisë forenzike në Gjakovë do të ofrojë shërbime për strukturat administrative të SHPSHMK në Pejë, Prizren dhe Gjakovë.

Hyrje

Hyrje Kjo përmbledhje ju ofron informacion mbi organizimin e Klinikës së Psikiatrisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. I gjithë stafi i klinikës duhet të sigurohet se është informuar me përmbajtjen e këtij dokumenti, pasi që ky është baza e punës profesionale në ...

Diplomski studij forenzike 2

- Studij biotehnologije, razvoja i istraûivanja lijekova - Studij biotehnologije u medicini - Studij medicinske kemije - Studij laboratorijske medicine - Studij sanitarnog inûenjerstva - Medicinski studij - za module Istraûivanje mjesta dogañaja i Forenzika i nacionalne sigurnosti ...

Osnove ra unalne forenzike Branimir Radić

Srce 2008 / Osnove računalne forenzike Osnove ra Osnove ra č č unalne forenzike unalne forenzike Branimir Radić

FORENZI Č NE ZNANOSTI

Struktura i ustroj sveučilišnog studija forenzike 3.3.1. Struktura studija 3.3 .2. Broj i upis studenata 3.4. Uvjeti i način studiranja 3.4.1.

N B P - J O U R N A L O F C R I M I N A L I S T I C S A N D L ...

Oblast forenzike koja se bavi karakterizacijom, definisanjem porekla, kao i određivanjem štete na materijalu prikupljenom sa mesta kriminalnog događaja naziva se forenzički inžinjering.

DIPLOMSKI STUDIJ FORENZIKE, AKADEMSKA GODINA 2011/2012 ...

ISTRAŽIVANJE MJESTA DOGAĐAJA Stranica 1 DIPLOMSKI STUDIJ FORENZIKE, AKADEMSKA GODINA 2011/2012 Predmet: Forenzična analiza spornih dokumenata Ispitni rok 16.

SPECIJALISTI Č

Ostali dijelovi forenzike se razvija u posebnim područjima kao što inženjerstvo, geologija i mikroskopija. 2) ISTORIJSKI RAZVOJ FORENZIKE