Sputtr.com | Alternative Search Engine

Formebs

aSSsaelCo, - aprili2010

Aaxali eleqtronuli DS-160 arasaimigracio vizis forma HCaanacvlebs Semdeg formebs: DS-156 - DS-157 - DS-158 savaldebuloa 2010 wlis 30 aprilidan.

saqarTvelos kulturis, ZeglTa

restavraciis ZiriTad wesebsa da formebs. saqarTveloSi arsebuli muzeumebi warmoadgenen materialuri, sulieri kulturis, agreTve sabunebismetyvelo istoriis masalaTa ZiriTad ...

enobrivi ganaTlebis zogadevropuli instrumenti

verbalur da araverbalur formebs Soris? - rogor uwyobs xels ena da / an sxva semi-otikuri sistemebis manipulacia SemecnebiT ganviTarebas, gansakuTrebiT sagnobriv-

Shota Rustaveli Theatre and Film Georgian State University ...

da iyeneben ritualis ceremoniul formebs, magram maT mxolod gansakuTrebul viTarebebSi mimarTaven, rituali primitiuli kulturebis yoveldRiuri Tamar bokuCava

epStein – baris virusiT infeqcia

formebs. daavadebis inkubaciuri periodi meryeobs 4- dan 18- dRemde, iSviaTad 8 kviramde. inkubaciuri periodi bavSvebSi ufro xanmoklea, vidre

kvleviTi kiTxva

mere iyeneben sxva formebs rac miuRebelia. agresiulebi arian imitom rom grZnoben rom qalebi maTze mSvidebi, gawonasworebulebi, movlilebi arian, es maT aRizianebT.”

SHORT-TERM AND LONG-TERM INVENTORY STRATEGIES OF MONGOLIA

frinvelTagan – gadamfren formebs, romlebic zRvispira adgilebSi isveneben da izamTreben. amasTanave bevri maTgani, calkeul mobinadre da mimomfren frinvelTan erTad, isedac

samarTlebrivi dacvis meqanizmebis gamoyenebis monitoringi

rac Seexeba Zaladobis gamovlinebis formebs, kvlevam dagvanaxa, rom yvelaze xSirad adgili aqvs fsiqologiur Zaladobas, romelsac mosdevs da TiTqmis ar

Tbilisis SemovliTi rkinigzis proeqti - Tbilisi Railway Bypass ...

matareblis wevasTan dakavSirebul moTxovnebze; xolo zedapiris formebs Soris sxvaobis Tavidan asacileblad saWiroa xidebisa da gvirabebis mSenebloba.

avtorebi: i.CxaiZe, T.maRlakeliZe, k.vaWaraZe,

formebs iwvevs 3, 4, 7, 14 da 21 serotipebi. daavadeba vrceldeba haerwveTovani da kontaqturi gziT. daavadebis SemTxvevaTa ricxvi matulobs zamTrisa da gazafxulis TveebSi ...