Sputtr.com | Alternative Search Engine

Fotokopjues

Shkrimi Akademik, Hartimi i Shkresave dhe Raporteve Zyrtare

© KMI - Asnjë pjesë e kësaj ftese nuk lejohet të kopjohet, modifikohet, ripërdoret, riprodhohet, të ruhet apo përdoret për nevoja private dhe të biznesit ose të transmetohet në çdo formë ose me çdo mjet, elektronik, mekanik, fotokopjues, regjistrues apo tjetër nga askush pa lejen ...

Krahasim i sistemeve zgjedhore në rajon

Asnjë pjesë e këtij botimi nuk lejohet të riprodhohet, të ruhet në sisteme ripërtrirëse ose të transmetohet në çfarëdo forme apo mjet elektronik, mekanik, fotokopjues, regjistrues, etj., pa lejen me shkrim të autorit.

Kosovo Management Institute

© KMI - Asnjë pjesë e kësaj ftese nuk lejohet të kopjohet, modifikohet, ripërdoret, riprodhohet, të ruhet apo përdoret për nevoja private dhe të biznesit ose të transmetohet në çdo formë ose me çdo mjet, elektronik, mekanik, fotokopjues, regjistrues apo tjetër nga askush pa lejen ...

Gjykata Supreme e koSovëS Buletini i praktikës Gjyqësore

Asnjë pjesë e këtij publikimi nuk mund të riprodhohet, të ruhet në një sistem deponues, ose të transmetohet nga çdo mjet, ose elektronik, mekanik, fotokopjues, regjistrues, ose ndryshe, në tërësi ose pjesërisht, pa lejen me shkrim nga

TË DREJTAT E TË BURGOSURVE

Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, regjistrohet, kopjohet ose transmetohet në çfarëdolloj forme apo me çfarëdolloj mjeti, elektronik, mekanik, fotokopjues, regjistrues ose të tjerë, pa marrë më parë miratimin me shkrim nga botuesi.

Përmbledhje procedurash dhe kontaktesh të nevojshme në ...

Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, regjistrohet, kopjohet ose transmetohet në çfarëdolloj forme apo me çfarëdolloj mjeti, elektronik, mekanik, fotokopjues, regjistrues ose të tjerë, pa marrë më parë miratimin me shkrim nga botuesi.

TRENDET E VOTIMIT 2000 - 2004

Asnjë pjesë e këtij botimi nuk lejohet të riprodhohet, të ruhet në sisteme ripërtrisëse ose të transmetohet në çfarëdo forme apo mjet, elektronik, mekanik, fotokopjues, regjistrues, etj. pa lejen me shkrim të botuesit.

TEST TË MATURËS

Nuk lejohet riprodhimi, shumëfishimi, transmetimi në asnjë formë dhe me asnjë mjet elektronik, mekanike, fotokopjues, regjistrues apo tjetër pa lejen paraprake të autorit.

Them s hyrje në nterpertimin e Ligjeve

Asnjë pjesë e këtij publikimi nuk mund të riprodhohet, të ruhet në një sistem deponues, ose të transmetohet nga çdo mjet, ose elektronik, mekanik, fotokopjues, regjistrues, ose ndryshe, në tërësi ose pjesërisht, pa lejen me shkrim nga Qendra Juridike e Kosovës.

Përgatitur nga: Nezir Sinani dhe Agron Demi

Asnjë pjesë e këtij botimi nuk lejohet të riprodhohet, të ruhet në sisteme ripërtrisëse ose të transmetohet në çfarëdo forme apo mjet elektronik, mekanik, fotokopjues, regjistrues, etj., pa lejen me shkrim të autorit.