Sputtr.com | Alternative Search Engine

Fotosintez

Photosynthesis and some growth parameters of sweet pepper ...

Sald iosios paprikos fotosintez! ir kai kurie augimo parametrai auginant skirtingomis apšvietimo s"lygomis G. Wy golik, J. Nawara, M. Leja Santrauka Buvo tirta <vairaus šviesos intensyvumo poveikis sald iosios paprikos Capsicum annuum L. veisl&s 'Spartacus' augimui, neto fotosintezei ir ...

Augal fotofiziologiniai tyrimai aukštosioms technologijoms

Pagrindin"s tyrim# sritys - tai šviesos parametr# poveikis viename$i#, dvime$i# ir in vitro sistemoje kultivuojam# augal# morfo-genezei, fotosintez"s sistemai, produktyvumo dinamikai ir med iag# apykaitai - veiksniams, tiesiogiai darantiems %tak& dar ovi# derliui ir jo kokybei.

O'quv dasturi

Bargda organik moddalarning hosil bo'lishi-fotosintez jarayoni. Barglarning nafas olishi va suvni bug'lantirishi. Jihozlar va o'quv ko'rgazmali qurollar: Oddiy va murakkab barglar, barg tuzilishi modellari, va gerbariylari.

The Icefield Ranges Research Project, 1969

Vliyanye udobrenii na fotosintez kartofela v uslovyakh Kraynego Severa (The effect of fertilizers on the photosynthesis in potato under the conditions of the extreme North).

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI MƏRKƏZİ NƏBATAT ...

və ya fotosintez, buxarlanma, tənəffüs və s. istiliklə əlaqədardır. Havanın temperaturu 15 0-dən 30 0-ə qədər qalxdıqda bitkilərin çoxunda fotosintez, buxarlanma, tənəffüs və s. proseslər sürətlənir, temperatur 15 -0

1.1. Aspecte generale

era energia solară care, prin procesul de fotosintez ă, producea hidrocarburile necesare hranei. În urm ă cu aproximativ o sut ă de mii de ani s-a facut un salt important, prin

Nəsibə Əhmədqızı - HİDROMETEOROLOJİ LÜĞƏT

nin fotosintez prosesində istifadə etdiyi karbon qazı ilə zənginləşir. Torpaq xırda dənəvər strukturlu olduqda A-ya əlverişli şərait yaranır

EKOLOJ İ LÜ ĞƏ T

təbəqəsi isə bitkinin fotosintez prosesində istifadə etdiyi karbon qazı ilə zənginləşir. Torpaq xırda dənəvər strukturlu olduqda A-ya əlverişli

Art. 1. - În sensul prezentului ordin, urm*torii termeni ...

- În sensul prezentului ordin, urm*torii termeni sunt defini*i astfel: 1. plante - organisme vii care sunt în m*sur*, prin fotosintez*, s* produc* substan*e organice, pornind de la materii prime anorganice, *i ciupercile; 2. plante periculoase - plante improprii consumului uman; 3. prelucrarea plantelor ...

İOLOGİYA

Fotosintez, onun işıq və qaranlıq mərhələləri. Fotosintezin məhsuldarlığı, təbiətdə fotosintezin rolu. Xemosintez, onun fotosintezdən fərqi.