Sputtr.com | Alternative Search Engine

Funduszy

System aktów prawnych reguluj*cych prowadzenie dzia¯alno*ci ...

Stosowanie norm reguluj*cych dzia¯anie funduszy inwestycyjnych otwartych, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy zagranicznych po 1 lipca 2011 r.

Informacja na temat ś rodków pomocowych z Funduszu ...

Informacja na temat środków pomocowych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy kierowanych do pracowników i przedsiębiorców

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

1 Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych 1. Fundusze akcji Fundusz akcji inwestuje przede wszystkim w akcje oraz inne udziałowe papiery wartościowe (prawa do akcji, kwity depozytowe) .

System informowania o nieprawidłowościach w wykorzystaniu ...

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.) -art. 35 ust. 3 pkt10 •Wytyczne w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 - MRR/H/19(1)/02/08 z dnia ...

ROZPORZ Ą DZENIE RADY (WE) NR 1260/1999 z dnia 21 czerwca ...

ROZPORZ Ą DZENIE RADY (WE) NR 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiaj ą ce przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 161, uwzględniając wniosek Komisji 1 ...

Punkty informacyjne funduszy europejskich w województwie ...

Fax: 081 533 12 18 e-mail: biuro@flop.lublin.pl www.lublin.roefs.pl Osoba do kontaktu: Karolina Grochowicz Tel.: 081 533 12 17 e-mail: biuro@flop.lublin.pl Godziny pracy: poniedzia¯ek - piątek 8.00 - 16.00 Regionalny Ośrodek Szkoleniowy EFS ul.

ZASADY OBSŁUGI FUNDUSZY PROMOCJI PRODUKTÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2010/Z Prezesa ARR z dnia 23 kwietnia 2010 r. ZASADY OBSŁUGI FUNDUSZY PROMOCJI PRODUKTÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH Agencja Rynku Rolnego ul.

Wpływ funduszy strukturalnych wykorzystywanych przez małe i ...

Wpływ funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego

Społeczna odpowiedzialność polityki inwestycyjnej funduszy ...

Polityka inwestycyjna funduszy emerytalnych - 11-TERESA CZERWIŃSKA Społeczna odpowiedzialność polityki inwestycyjnej funduszy emerytalnych Formułując politykę inwestycyjną fundusze emerytalne - jako organizacje o charakterze społeczno-gospodarczym, mające akumulować i pomnażać ...

USTAWA z dnia 28 sierpnia 1997 r.

©Kancelaria Sejmu s. 1/80 2007-02-15 Dz.U. 1997 Nr 139 poz. 934 USTAWA z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.