Sputtr.com | Alternative Search Engine

Funkciji

107 Popov - Tehnicko i informaticko obrazovanje u procesu ...

donošenje i realizaciju novih sporazuma u funkciji unapređenja prekogranične komunikacije i saradnje država, regija i gradova, odnosno subjekata u regionu.

FAKTORI MALOPRODAJE U POZICIONIRANJU BRENDA

Quarterly Marketing Journal MARKETING LOKACIJE U FUNKCIJI PRIVLAČENJA RESURSA Place marketing in function of attracting resources Branko Rakita, Miloš Šipragić

PREVODILAČKI ALATI U FUNKCIJI KVALITETE PRIJEVODA

ISSN 1330-0067 Coden: IORME 7 19 INFO-1078 Primljeno / Received: 2009/10/15 UDK: 82.03:651.9:007 Izvorni znanstveni rad / Original Scientifi c Paper PREVODILAČKI ALATI U FUNKCIJI KVALITETE PRIJEVODA TRANSLATION TOOLS AS CONTRIBUTORS TO TRANSLATION QUALITY Vlasta Kučiš Odsjek za ...

ECDL-TESTIRANJE STUDENATA U FUNKCIJI INFORMATIČKOG ...

eng. rev. 29-2 (2009) 101-108 101 _____ udk 004:378.14:497.5 ecdl-testiranje studenata u funkciji informatiČkog obrazovanja na tehniČkom fakultetu u rijeci ecdl testing of students for the ...

KREATIVNI KULTURNI TURIZAM U FUNKCIJI KOMPETITIVNOSTI GRADOVA

MULTISCIENCE (Number 2/December 2010/Volume 1/pg. 27-35) 27 CREATIVE CULTURAL TOURISM AS A FUNCTION OF COMPETITIVENESS OF CITIES Mr Aleksandra Đukić 1, Milena Vukmirović 2 1 Faculty of Architecture University of Belgrade, Bul. Kralja Aleksandra 73, Belgrade, Serbia, adjukic@afrodita.rcub.bg ...

GE*ER AL* SECRETARIAT*OF*THE* COU*CIL*OF*THE* EU* ~BACKGROUND~

PRESS Rue de la Loi 175 B - 1048 BRUSSELS Tel.: +32 (0) 2 281 9548 / Fax: +32 (0)2 281 80 26 press.office@consilium.europa.eu - http://www.consilium.europa.eu G E*ER AL* S ECRETARIAT*OF*THE* C OU*CIL*OF*THE* EU* G E*ER AL* S ECRETARIAT*OF*THE* C OU*CIL*OF*THE* EU* ~BACKGROUND~ ~BACKGROUND ...

Univerza v Mariboru University of Maribor

Izrek o implicitni funkciji. Vezani ekstremi. Preslikave f: R n--> R m, diferencial. Integral s parametrom, Eulerjevi funkciji beta in gama. Metric spaces.

Seminarski rad iz predmeta MENAD MENT LJUDSKIH RESURSA

... za menad ere», str. 101 članak autora K. van Dam - «Employee attitudes toward job changes...» na http://www.ingentaconnect.com/content APSENTIZAM Ključne reči: absenteeism, on-the-job absenteeism, presentism Izvor: Dobrivoje Mihailović - «Psihologija za menad ere», str. 96 ERGONOMIJA U FUNKCIJI ...

TIMSKI MENAD MENT I NOVI DUH TOLERANCIJE U SVETU RADA

"Solo" igrači su po eljni, ali samo ako je "solo akcija" u funkciji (i podređena) zajedničkim interesima, većem jedinstvu, većoj efikasnosti tima.

Aminokiseline su organske kiseline, koje u svom sastavu ...

U odnosu na validaciju merenja u funkciji različitih energetskih sistema, rezultati pokazuju da je parcijalna pouzdanost (prosek pojedinačnih pouzdanosti sve tri karakteristike pojedinačnog energetskog sistema) testova u anaerobno-alaktatnom re imu naprezanja - 33.6%, u anaerobno-laktatnom re imu ...