Sputtr.com | Alternative Search Engine

Funksionet

PLANIMËSIMOR CIKLIIPARËISTUDIMEVEUNIVERSITARE

Funksionet elementare. Limiti e vazhdueshmëria. Limiti i vargut. Limiti i funksionit. Madhesitë p. m. v. e p. m. m. Vazhdueshmëria e funksionit, pikat e këputjes.

MATEMATIKA

paspecifikuar {p.sh. 3x+2x=5x, (x+1) në katror = x në 2+2x+1 për të gjitha vlerat e x}, dhe në funksionet të cilat ata definojnë shprehje të reja ose madhësi duke referuar në madhësitë e njohura ...

Kapitulli 1 Hyrje në Analizën Matematike

Ushtrime 245 Kapitulli 7 Funksionet me dy e më shumë ndryshore 248 7.1. Përkufizimi i funksionit me shumë ndryshore 248 7.2. Grafiku i funksionit me dy ndryshore 249 7.3.

Universiteti i Prishtinës

... rezultati që shtypet në ekran është: Vlera e funksionit y=9.72597 Shuma mund të paraqitet edhe te funksionet të cilat përcaktohen përmes m ...

Forcimi i parlamentit dhe demokracisë

... kuptimin e asaj që përfshihet gjatë punës për një parlament dhe si mund të përkrahen dhe mundësohen funksionet kryesore të një parlamenti nga stafi i tij. ...

MATEMATIKA

Funksionet dhe grafikat e tyre. x 1/x; xx²; x  | x | x  x Analiza e sekuencave ( sekuenca aritmetike dhe gjeometrike te thjeshta).

NE INTERES DHE NE SHERBIM TE KOMUNITETIT

Strategjia e Zhvillimit Ekonomik Bashkia Korce _____ 3 PARATHENIE Rajoni I Korces - nje vision per biznesin I. Background Rajoni I Korces shtrihet ne ...

Bazat e Programimit në C++

Funksionet Definimi dhe thirrja e funksioneve 288 Llogaritje komplekse brenda funksionit 296 Funksioni pa rezultat dalës 300 Funksioni pa parametra formalë 302 Më shumë thirrje të një funksioni 303 Disa nënprograme njëkohësisht 310 Vektorët në nënprograme 315 Llogaritjet me vektorë 315 ...

KONVENTA E KËSHILLIT TE EUROPËS PËR MASAT KUNDËR ...

... në përputhje me parimet themelore të sistemit ligjor të Palës, me qëllim që ata të jenë në gjendje të kryejnë funksionet e tyre efektivisht dhe pa presion të tepruar.

KATALOGU I PROVIMIT

t'i identifikojë dhe t'i përkufizojë funksionet trigonometrike; t'i zbatojë përkufizimet e funksioneve trigonometrike të këndit të ngushtë në zgjidhje detyrash në lidhje me trekëndëshin ...