Sputtr.com | Alternative Search Engine

Funksionimin

L I G J I N r 8224 date 15

l i g j i n r 8224 date 15.05.1997 ndryshuar me ligjin 8335 date 23.04.1998 per organizimin dhe funksionimin e policise te bashkise dhe te komunes.

AMENDIMET LIGJORE

AMENDIMET LIGJORE Si pasoje e ligjit te ri te QKR 1. Per disa shtesa dhe ndryshime te ligjit Nr. 8560 date 22.12.1999 "PER PROCEDURAT TATIMORE" 2. Per disa ndryshime dhe dhe amendime ne ligjin nr. 9632, date 30.10.2006 "PER SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE" Ndryshimet ne këto ligje propozohen ...

I VENDIMEVE GJYQESORE

-Hartimi i Rregullores së Brendshme të Shërbimit Përmbarimor Gjyqësor, në plotësim dhe funksion të Ligjit "Mbi organizimin dhe funksionimin e Shërbimit Përmbarimor Gjyqësor".

NJOHURI PER MJEDISIN

EDUKIMI MJEDISOR NE SHKOLLEN E MESME (TEKST PER NXENESIN) NJOHURI PER MJEDISIN Pjesa e dytë KAPITULLI I PERDORIMI I TOKES, BIODIVERSITETI DHE KONSERVIMI 1.1 Veprimtaria e njeriut dhe ndikimi i tij në ekosistemet natyrore.

RREGULLORE E BRENDSHME MINISTRISË SË TURIZMIT, KULTURËS ...

Titullari i Institucionit, për çështje të cilat lidhen drejtpërdrejtë me funksionimin e strukturave të Ministrisë dhe që janë parashikuar në mënyrë të përgjithshme në këtë rregullore, mund të

RREGULLORE PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLAVE ...

Universiteti i Tiranës Rregullore për organizimin dhe funksionimin e KP të UT ----- -----

Raporti për funksionimin e auditimit të brendshëm në ...

RAPORTI VJETOR PËR FUNKSIONIMIN E SISTEMIT TË AUDITIMIT TË BRENDSHËM NË SEKTORIN PUBLIK TË KOSOVËS - 2010 Raporti për funksionimin e auditimit të brendshëm në sektorin publik për vitin 2010

DYNAMICS OF LAND-USE AND LAND-COVER CHANGE IN ALBANIA ...

Legjislacioni actual siguron kuadrin e nevojshem regullues per mbeshtetjen dhe funksionimin e tregut te tokes. Ky artikull siguron mardheniet ndermjet reformes se toke ne dinamiken e ndryshimeve te perdorimit te tokes dhe mbuleses bimore ne Shqiperi ne kuader te konseguencave mjedisore dhe reagimeve te ...

Tiranë,Tetor 2003

funksionimin e qeverisjes vendore në Shqipëri” të cilit në vijim do t’i referohemi si Ligji Organik. Synimi i Kartës Karta synon të ofrojë standarte të përbashkëta evropiane për matjen dhe ruajtjen e

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

REPUBLIKA E SHQIPËRISË . KUVENDI . L I G J . Nr.8652, datë 31.7.2000 . PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISJES VENDORE . Në mbështetje të neneve 13, 81, 83 pika 1 dhe 108-115 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,