Sputtr.com | Alternative Search Engine

Gadaadgilebuli

saqarTveloSi

nda iZulebiT gadaadgilebuli sakuTar qveyanaSi. aqedan 100 000-mde adamians mogvianebiT mieca SesaZlebloba dabrunebuliyo saxlSi, Tumca xSir SemTxveva-

saqarTvelo

saqarTvelos 150,000 moqalaqe iZulebiT iqna gadaadgilebuli. ruseTisa da samxreT oseTis Zalebma daikaves soflebi samxreT oseTisa da afxazeTis - saqarTvelos meore ...

literaturuli gverdi gv. 7 # 2 (9) WWW.KHEOBA

ganviTarebul movlenebsa da iZulebiT gadaadgilebuli pirebis yofa-cxovrebis Sesaxeb informacias ara mxolod omis Sedegad dazaralebuli mosaxleoba, aramed mTeli

iZulebiT gadaadgilebul pirTa-devnilTa Sesaxeb saxelmwifo strategia

aTasze meti iZulebiT gadaadgilebuli piri – devnili cxinvalis regionidan da afxazeTidan.1 arsebuli monacemebiT maTgan 45% cxovrobs kompaqturad koleqtiur centrebSi, xolo ...

obis TviTonac mTeli saqarTvelo erTi cixea, dagilewia mtero, magram ...

iZulebiT gadaadgilebuli piri, igi amJamad kodaSi cxov-robs. misi sacxovrebeli saxlic da saxelosnoc dRes-dReobiT erTia, Tumca sakuTar survils_daxatos is, rasac

winamdebare gamocema warmoadgens rusTavSi mcxovrebi

winamdebare gamocema warmoadgens rusTavSi mcxovrebi iZulebiT gadaadgilebuli pirebisa da adgilobrivi mosaxleobis sakonsultacio baraTs, romelic pasuxobs

ეკომიგრანტების ...

Tumca saqarTveloSi, egreT wodebuli, ekologiuri mizezebiT gadaadgilebuli pirebis, anu eko-migrantebis problemebi da saWiroebebi, kvlavac yuradRebis miRma rCeba.

iunisefi saqarTveloSi

iZulebiT gadaadgilebuli pirebisaTvis seba eyrdnoboda 2009 wels Catarebul kvlevas, romlis farglebSic gamoikiTxnen iZulebiT gadaadgilebuli pirebi, raTa maT Tavad See-

saqarTvelos saxalxo damcveli 2011

damadasturebeli da saqarTvelos iZulebiT gadaadgilebuli piris devnilis mowmobebi gadasca iakob xvedeliZes, romelmac 2008 wlis 1 agvistos samoqalaqo reestris vakis

saqarTvelos gaeros asociacia 2006

iZulebiT gadaadgilebuli mosaxleobis socialur-ekonomikuri reabilitacia da samoqalaqo integracia ltolvilTa da gansaxlebis saministros monace-mebiT, 2005 wlis ianvrisaTvis ...