Sputtr.com | Alternative Search Engine

Gadaadgilebuli

sabaJo gzamkvlevi mewarmeebisaTvis

saqoneli – saqarTvelos sabaJo teritoriaze gadaadgilebuli nebismieri materialuri qoneba, maT Soris, fuli, fasiani qaRaldebi, eleqtro da Tboenergia, gazi da wyali.

a n g a r i S i

gansaxlebuli iZulebiT gadaadgilebuli pirebi gare maRali mxardaWera: mezobeli raionebi da regionebi; respublikuri da centraluri xelisufleba; investorebi;

pasuxebi xSirad dasmul SekiTxvebze

iZulebiT gadaadgilebuli pirebi da ltolvilebi – saCivrebze maTi iZule­ biT gadaadgilebul pirad da ltol­ vilad arcnobis Sesaxeb; veteranebi, romlebmac „omisa da Seia­

saqarTvelos valdebulebebi adamianis uflebaTa sferoSi, ramdenime ...

aRniSnavs, rom ar SeiniSneba progresi iZulebiT gadaadgilebuli pirebis saxlebSi usafrTxo da Rirseuli dabrunebis uflebis realizaciis mxriv.

asociacia “mwvane alternativa”-sa da CEE Bankwatch Network -is

Zalian Raribi mosaxleoba. nebismier SemTxvevaSi iZulebiT gadaadgilebuli pirebi yovelTvis rTul pirobebSi arian da sakvebi produqtebi maTTvis yovelTvis

ZiriTadi monacemebi da mimarTulebebi 2010-2013 wlebisaTvis

nawili moxmardeba iZulebiT gadaadgilebuli pirebisaTvis Rirseuli sacxovrebeli pirobebis Seqmnas. gagrZeldeba 90-ian wlebSi iZulebiT gadaadgilebuli pirebis

modu

• iZulebiT gadaadgilebuli qalebi (gansakuTrebiT isini, romleb-mac dakarges ojaxis wevrebi,ganicades omis sisastike da darCnen saarse-bo wyaros gareSe);

aTaswleulis ganviTarebis miznebi saqarTveloSi

iZulebiT gadaadgilebuli mosaxleobis socialur-ekonomikuri reabilitacia da samoqalaqo integracia 2. ganaTlebis xarisxisa da instituciuri mowyobis gaumjobesebis

sabaJo procedurebi 2009

teritoriis gavliT gadaadgilebuli saqoneli gaTavisuf-lebulia Tu ara sabaJo gadasaxdelebisagan, akrZalvebisagan da SezRudvebisagan. gTxovT gaacnobieroT, rom ucxo qveynidan ...

vin arian gaTavisuflebuli gadasaxadebisgan - saSemosavlo ...

gadaadgilebuli fizikuri piris mier privatizebis programis farglebSi miRebuli kompensaciebi. saqarTvelos teritoriaze arsebul ucxoeTis diplomatiur misiebSi,