Sputtr.com | Alternative Search Engine

Gadasaxadi

mogebis gadasaxadi deklaracia

mogeba(2).xls. saqarTvelos finansTa ministris 2007 wlis _____ # brZanebis danarTi #1 1 gadamxdeli 2 gsn 3 deklaraciis saxe: pirveladi dazustebuli 4 weli 5 (saWiro aRiniSneba V asoTi)6 7 8 9 10 (ivseba sagadasaxado organos mier) 11 12 13 14 15 mogebis gadasaxadis gadamxdelis mier deklaracia ...

damatebuli Rirebulebis gadasaxadi

rusTavelis 8 tel: 28 26 21/22/23 faqsi: 92 36 43 veb. gverdi: www.iabp.org/bec informacia momzadebulia biznesisa da ekonomikis centris mier damatebuli Rirebulebis gadasaxadi

ERDT FKFGFHFRLYTY=

2 mamuli N 14, 2 14, 2 14, 2 14, 2 14, 2 aTas 5, ivlisi aTas 5, ivlisi aTas 5, ivlisi aTas 5, ivlisi aTas 5, ivlisi PEHF, ;DFYBFC LFWDBC OTDHBC 77cfmfhsdtkjc vsfdhj,bc fyufhbibc itcf,fvbcfl7 ufpbc ufvfs,j,tkb xfhsekb b.j bv gthbjlib7 hj-ltcfw lfabmcbhlf ,fnjyt,bc ;dfybfcf lf beceaj-dbc ...

ekonomikuri danaSauli pur-produqteulis industriaSi

... rom daTvlilia mxolod sabaJo gadasaxadi 12% da dRg xorblis gayidvisas 20%. 19 monacemebi (cifrebi) aRebulia saqarTvelos statistikis saxelmwifo departamentis mier mowodebuli dokumentidan. ...

zogadi sakiTxebi

... mogebis, gayidvebis gadasaxadi)  kapitalur gadasaxdebs (sargebelis gadasaxadi, dokumentebis gadasaxadi)  arapirdapir gadasaxadebs (dRg, ...

Sps"DISCOVER GEORGIA"

... wlis manZilze realizebuli saqonlis TviTRirebuleba 251 779 GEL 100 905 GEL 28 604 GEL saoperacio xarjebi wminda mogeba mogebis gadasaxadi daubegravi mogeba 122 269 GEL 97 815 GEL 24 453 GEL ...

axali sagadasaxado kodeqsi _ axali gamowveva biujetisTvis

... biujetis ZiriTad Semavseblad kvlavac darCa damatebuli Rirebulebis gadasaxadi. erTian sagadasaxado SemosavlebSi, romelTa moculobadac sabolood 1 miliard 767 milioni lariT ganisazRvra, ...

Tibisi bankis 5 varskvlaviani sesxebi

... ar gadaixadon sesxis yovelTviuri gadasaxadi da amis miuxedavad, maT ar gaufuWdebaT sakredito istoria. jamurad, msesxebels SeeZleba gamotovos imdeni Tve, ...

saqarTvelos bankebis asociacia

... (iribi gadasaxadi) da qonebaze. saqarTveloSi arsebuli ZiriTadi gadasaxadebia: 1. sawarmos mogebaze gadasaxadi ( Profit tax ); 2. kerZo pirebis Semosavalze gadasaxadi ...

SpssadazRvevo kompania alfa finansuri angariSgeba da ...

2.16. mogebis gadasaxadi saqarTvelos kanonmdeblobis mixedviT mogebis gadasaxadi angariSgebaSi wardgenili wlebisaTvis Seadgens 15%-s. mogebis ...