Sputtr.com | Alternative Search Engine

Gaiazron

mmusika da bavSvebiusika da bavSvebi

axali masala rom ukeT aRiqvan da gaiazron bavSvebma, gakveTilebi dialogis _ kiTxva-pasuxis formiT avageT. vizualuri faqtoris moSveliebiT aRqmis proce-

Tavisuflebis instituti

gaiazron Jurnalistikis Teoriuli safuZvlebi. qresto-maTia moicavs sakiTxebis farTo speqtrs, rogoricaa ar-Cevnebis gaSuqeba, sareklamo politika, anonimur wyaro-

n. maRlakeliZe, c. yuraSvili,e. maRlakeliZe qarTuli ena da literatura

mniSvneloba SeiZleba, swored am dros gaiazron moswavleebma. aucilebelia, wi-naswar sworad iqnes SerCeuli saTanado intonacia, tempi da xmis tembri, gaaz-

ganaTlebis sistemis gardaqmnisa da ganmtkicebis proeqti `ilia ...

gaiazron axali saswavlo programa da aqtiuri swavlebis meTodebic ufro aqtiurad gamoiyenon. amas garda, aqtiuri swavlebis meTodebis araTanmimdevruli da araswori