Sputtr.com | Alternative Search Engine

Gaicnes

moige bina baTumSi

ufaso ivlisi, 2011, N7 (73) moige bina baTumSi 5 wlis win, 30 ivniss, baCa beraiam da misma meuRlem erT-maneTi baTumSi gaicnes. xuTi wlisTavze imave dRes, imave qalaqSi axalagzrda wyvil-ma jeoselisgan bina miiRo saCuqrad. baCa beraia, jeoselis gaTa-maSebis gamarjvebuli: `yvelas vurCev ...

Widaobis saerTaSoriso federacia (FILA) amayia imiT, rom ...

... ltolvilebis Sesaxeb (2006-2007 ww.); reportaJi peruSi, limaSi ojaxuri Zaladobisa da arasrulwlovanTa Soris danaSaulis (2006-2007 ww.), romelic moicavs rogorc fotografiebs, aseve mozard qalTa da vaJTa Cvenebebs, romlebmac erTmaneTi kriminalur dajgufebebSi, sareabilitacio centrebsa da cixeebSi gaicnes; da ...

buneba

... Seqmna ruka? albaT, gagiWirdeba pasuxis gacema. uZveles droSi adamianebi TavianTi sacxovrebe-li garemos gegmis daxatvas cdi-lobdnen. aba sxvanairad rogor aexsnaT erTmaneTisaTvis, sad iyo saukeTeso sanadiro adgilebi, an sad moekrifaT gemrieli nayo-fi. mogvianebiT, roca sxvadasxva tomebma erTmaneTi gaicnes ...