Sputtr.com | Alternative Search Engine

Galerije

Zakon o Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

Godina XI Utorak, 20. novembra 2007. godine Broj/Broj 88 Godina XI Utorak, 20. novembra/studenoga 2007. godine ISSN 1512-7508 - srpski jezik

Olinka Viπtica ALTERNATIVNI IZVORI FINANCIRANJA KULTURE

Prog rami Prog rami Osnovne aktivnosti umjetniËkog kompleksa su: • izloæbeni program: u tri galerije izlaæu se radovi australskih i meunarodnih umjetnika koji se odlikuju inovativnoπÊu u kontekstu suvremene umjetniËke prakse; • rezidencijalni program unutar 16 ateliera za domaÊe i jednog ...

2nd World Biennial Exhibition of Student Poster

11 Ferenc Barat / grafi čki dizajner / graphic designer / Mađarska / Hungary Ivan Ilić / predsednik umetničkog saveta UPIDIV-a / president of artistic council of UPIDIV Laslo Kapitanj / grafi čki dizajner / graphic designer Olga Šram / istoričar umetnosti / Art history expert / direktor galerije "Likovni ...

Muzeji Crne Gore

U stalnoj postavci Nacionalne galerije, u Vladinom domu, su Zbirke crnogorske i jugoslovenske likovne umjetnosti, Zbirka ikona i Zbirka Milice i Svetozara Vukmanovića Tempa.

Pčelarski žurnal Sadržaj sa kratkim prikazima članaka

Pčelarski žurnal Sadržaj sa kratkim prikazima članaka br. 1/1, oktobar 2008.

Continuers Level

Unutarstarog grada nalaze se mnoge trgovine autohtonih suvenira i starina a i galerije umjetnosti. Izvan starog grada prostire se moderan grad gdje se nalaze vec; e trgovine, s"portski objekti i udobni hoteli.

tendencije 5

Putar and the other staff at the Galerije Grada Zagreba for their enormous support, Ivan Picelj and John Lansdown for introducing me to a number

SA OGLEDALOM U GR^KU

«Danas moda sve vi{e postaje deo umetnosti, postepeno ulazi u muzeje i galerije, a modni kreatori se nadme}u u iznala`enju novih formi, koloristi~kih i grafi~kih re{enja», govori gospo|a Odalovi}.

MUZEJI I GALERIJE MUSEUMS & GALLERIES

Nazorov prilaz Hotel Atrium Hotel Ar t Hostel Spinu t Ka tarina Line Hotel Pa rk Hotel R adisson Blue MUZEJI I GALERIJE MUSEUMS & GALLERIES TURISTIČKE AGENCIJE TOURIST AGENCIES 1 AQUARELLE - TRAVEL Tomića stine 9 Tel.: 021/344 512 aqvarelle-travel@st.t-com.hr 2 ATLAS Bosanska 11 Tel.: 021/343 ...

Dobrodošli na prvo izdanje Opuzen Film Festivala!

Žena, Francuskinja, vlasnica je galerije. Na neki način, ovo je priča o Adamu i Evi. Obična priča koja se mogla dogoditi bilo kome, bilo gdje.