Sputtr.com | Alternative Search Engine

Gamocnda

LN-20848 A, AI Aware Oral Insert OTC (GN) Page 1 of 2.ai

Tu 45 wuTis Semdeg arcerTi xazi ar gamoCnda, maSin testi aris ,,baTili,,. unda SeiZinoT axali testis paketi, xelaxla SeagrovoT nimuSi da gaimeoroT testi. guldasmiT mihyeviT instruqcias. iqneba Tu ara pasuxi zusti Tu testis wakiTxvamde davicade 45 wuTze meti (an 20 wuTze naklebi)? testi wakiTxul unda ...

`oqros siaSi~ xelisuflebis favoritebi Sevlen~

... moqmedebdnen. saqarTveloSi TiTqos SeTanxmebulad moqmedebdnen. saqarTveloSi TiTqos SeTanxmebulad moqmedebdnen. saqarTveloSi HSBC -is-is-is-is-is saqmianobis pirvelive nabijebSi gamoCnda, rom adgilobriv saqmianobis pirvelive nabijebSi gamoCnda, rom adgilobriv saqmianobis pirvelive nabijebSi gamoCnda, rom ...

“fizikuri geografia da garemos mdgradi ganviTareba ...

brundtlandis komisiis dokumentSi pirvelad gamoCnda termini - ,,mdgradi ganviTareba” (Sustainable Development). erovnul doneze mdgradi ganviTarebis

საზოგადოებრივი ...

siaSi iyo miTiTebuli, isev gamoCnda. gansakuTrebiT saintereso iyo erTi satelefono zari. aRmoCnda, rom kerZo saojaxo fon dis mflobelma col-qmarma siaSi ojaxis ufrosis mamis saxeli

axali sagadasaxado kodeqsi _ axali gamowveva biujetisTvis

... Sesrulebis iluzia. am faqtoriT saqarTvelos xelisufleba marTlac mTeli wlis ganmavlobaSi sakmaod xSirad apelirebda da amas Tavis erT-erT yvelaze seriozul warmatebad miiCnevda. winaswari dagegmarebis uzustobebze Tu xelovnur Semcirebaze yvelaze naTlad is ricxvebi miuTiTebs, romlebic wlis bolos gamoCnda ...

redaqtorisgan / EDITORIAL

私 私 私 エディタから s aqarTveloSi 2010 wlis gazafxulze dagegmili adgilobrivi arCevnebis moaxloebasTan erTad sagrZnobi gaxda qsenofobiuri da kerZod, homofobiuri ganwyobebis gaZliereba. mediaSi araerTi homofobiuri siuJeti Tu statia gamoCnda, romlis mizani lgbt jgufis terorizireba da ...

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti ...

... msxverplisunarianobis tolfasi iyo, am sulieri RirsebiT iqmneboda misi nawarmoebebi da amitomac daimkvidra saxeli marTali mwerlisa. oTar CxeiZe erovnuli TviTSegnebisa da TviTmyofadobisTvis brZolaSi `sulis puris~ baraqiani momkelia. mZime da rTuli iyo es misia. rogorc ki gamoCnda asparezze mwerali ...

bedi qarTlisa TaAvi III bedi qarTlisa,nikoloz baraTaSvili

... aRmpyrobelo, da aRadgine dRes saqarTvelo!“ ase ilocda mefe irakli banaksa Tvissa guliT mxurvali. caTa winaSe didia msxverpli mamulisaTvis mefisa cremli! qarTvelTa jarTa krwanisis mindvrad( daebanakaT sparsTa saomrad; patara kaxi aRa-mahmad-xans upirebs Sebmas Zliers, risxvians. am dros gamoCnda ...

adamianis uflebaTa prioriteti - adamianis uflebaTa evropuli ...

saqarTvelodan gagzavnili saCivrebidan gamoCnda pirveli saCivari, romelmac misaRebobis etapi gaiara. es saCivari iyo absanZe saqarTvelos winaaRmdeg

efeqturi swavleba

... nili. moswavleebi sami sxvadasxva skolidan arian. cxa dia, mosal­ odnelia gansxvavebebi am moswav­ leebis akademiur moswrebaSi, rac gamoixateba imiT, rom zog maTgans eqneba Zalian maRali qula, zogs _ Zalian dabali, zogs ki _ saSu­ alo. qoulmanis kvlevis angariSis mixedviT, romelic 60 _ ian wlebSi gamoCnda ...