Sputtr.com | Alternative Search Engine

Gamosvebuli

saaqcio sazogadoeba `TbilaviamSeni~

6) gamoSvebuli da brunvaSi arsebuli fasiani qaRaldebis Sefaseba (sameurneo wlis dasasrulisaTvis arsebuli Rirebulebis safuZvelze): 2006 wlis 31 dekembris mdgomareobiT sawarmos Sevsebuli sawesdebo kapitali Seadgenda 69 705 818 lars. gamoSvebuli aqciebis raodenoba 69 705 818 cali. aqciis nominaluri ...

saaqcio sazogadoeba `gudauri~

angariSis registraciis nomeri (ivseba komisiaSi) _____ 5. angariSis warmdgeni sawarmos: æ iuridiuli misamarTi da ofisi _ yazbegis raioni, daba gudauri. æ safosto misamarTi: 0162 æ telefonis nomeri: æ E-mail:gergeti@online.ge 6. gamoSvebuli da brunvaSi arsebuli fasiani qaRaldebis ...

saaqcio sazogadoeba `Tbilisis #4 puris qarxana~

gamoSvebuli da brunvaSi arsebuli fasiani qaRaldebis Sefaseba (sameurneo wlis dasasrulisaTvis arsebuli Rirebulebis safuZvelze): 2006 wlis 31 dekembris mdgomareobiT sawarmos Sevsebuli sawesdebo kapitali Seadgenda 161984 lars. gamoSvebuli aqciebis raodenoba 128599 cali.

saqarTvelos bankebis asociacia

ekonomikuri glosariumi obligacia (Bond) rogorc wesi, mTavrobis an komerciuli organizaciis mier, sesxis aRebis mizniT gamoSvebuli, myari saprocento ganakveTis mqone, grZelvadiani fasiani qaRaldi.

INSTRUCŢIUNI PENTRU COMPLETAREA FORMULARELOR DE PARTICIPARE

Supplementary: damatebiTi, ara-savaldebulo informacia:  Any print material by or about the organization organizaciis mier gamoSvebuli an masze dawerili publikaciebi  Organization presentational leaflets organizaciis saprezentacio bukleti  Confirmation letters from donors on matching funds ...

saqarTvelos safondo birJa

Georgian.xls. 24 ivnisi - 20 ivlisi 2010 sesia # 1165 - 1191/ 2010 wlis 24 ivnisi - 20 ivlisi kodi saS.Sew. fasi Rirebule ba (lari) gamoSvebuli aqciebis raodenoba kapitali zacia larSi wili % BANK 0,048 6236283 301443 4000000000 193347864 0,156 0,141 0,01 GEB 19,248 19 865 382 359 43 308 125 ...

1 saxelmZRvanelo cnobari gamocemulia aWaris avtonomiuri ...

... da a.S. magaliTad : ZiriTad konkurentebs warmoadgenen msgavsi profilis sawarmoebi, romlebic ganlagbulni arian regionSi. magram isini ZiriTadad moyvaruli mewarmeebi arian, romlebic mxolod sezonurad muSaoben, ar arian bazris stabiluri mimwodeblebi mTeli wlis ganmavlobaSi, maTi gamoSvebuli ...

konkurenciis ekonomikuri politika dasakanonmdeblo praqtika ...

rac Seexeba grZelvadian perspeqtivas, konkurenciis maqsimaluri waxaliseba da jansaRi konkurenciuli garemos xelSewyoba ganapirobebs resursebis efeqtian xarjvas, gamoSvebuli produqciisa da gaweuli momsaxurebis moculobis gadidebas da sazogadoebrivi keTildReobis zrdas.

hjujh vbdvfhsjs tdhjgbc flfvbfybc eakt, flfvbfybc eakt, fsf ...

... gamo) mudmivad iTxovs SevardnaZis upirobo gadadgomas, mini strebi da sxva Cinovnikebi gauwiTleblad gviyvebian zRaprebs... meti raRa ginda?! kontrzomebs, maTTvis metad arasasurveli sityvis Tavisuflebis winaaRmdeg, mwiri Sedegebi moaqvs. amitom isini ucebgamdidrebulebTan erTad cdiloben boTlidan gamoSvebuli jini axal ...

banki konstanta

Cveulebrivi aqciebi diskreciul dividendebTan erTad klasificirdeba, rogorc kapitali. axali aqciebis gamoSvebasTan pirdapir dakavSirebuli damatebiTi xarjebi asaxulia kapitalSi, gadasaxadebis gareSe, rogorc daqviTva Semosavlebidan. gamoSvebuli aqciebis nominaluri Rirebulebaze miRebuli anazRaurebis ...