Sputtr.com | Alternative Search Engine

Gamoviare

All we wAnt is peAce!

... " ambobs 11 wlis omar baliaSvili goridan. "me gamoviare omis dReebi da megona, rom gori saerTod aRar arsebobda. televizorSi vxedavdi, gori rogor ibombeboda da iwvoda. megona, ...

wdhbfy ,fkf[pt se at[ibidtkf fh ufdbfht7 hff888

Mamis Semdeg tyeSi vimale-bodi. erTxel, es iyo 1907 wels, tanisamosi damefliTa, axlis SesaZenad Cumad mindo-da Camovsuliyavi TbilisSi da saguramoze gamoviare. saRa-mo iyo. gzaSi Semxvda erTi Ce-mi nacnobi _ xizaniSvili. miT-xra: amaRam ilia WavWavaZis saxlis zemoT, tyeSi, ramdenime kacs kreba gvaqvs da ...

literaturuli gazeTi

... guSin ki xeli avukar magaT Wriloba-iarebs, davjeq Zma-biZaSvilebSi, deviviT vclidi fialebs, davTver da gudamayari sul mReriT gamoviare. naTloba rogor gviyvarda Cven es TamaSi! _ visxediT me da salome banze, cas gavyurebdiT da vnaTlavdiT lamaz varskvlavebs. erTxel salomem `sasworani~ ase monaTla: ...

jeostari jeoselisgan

Camovedi, laplandiis erTi soflidan. grZeli da rTuli gza gamoviare, axalgazrda xom aRar var, 360 wlis gavxdi. Cemi mogzauroba or Tves gagrZelda. iaponiaSic ki viyavi.