Sputtr.com | Alternative Search Engine

Gamoxmaurebis

II Semestri Ge

SekveTaze gamoxmaurebis werili. gv. 4-5 studentis saxelmZRvaneloSi). praqtikuli mecadineoba 2 I kvira globalizacia (gagrZeleba) 1 saaTi - leqsikuri aspeqti: axali bazrebis aTvisebasTan

Crdilovani ganaTlebis sistemasTan dapirispireba

... miznebis da struqturebis dagegmva da monaxazi 104 repetitorobaze moTxovnis problemis gadaWra 111 repetitorobis miwodebis problemis gadaWra 117 bazris moTokva / regulireba 127 maregulirebeli struqturebis gaumjobeseba 130 4. monitoringi da Sefaseba 141 erovnuli da adgilobrivi gamoxmaurebis da ...

"saqarTvelos fasiani qaRaldebis

am mosmenaze mosmenis komiteti braldebas miiCnevs aRiarebulad mopasuxis mxridan. 10.5. im SemTxvevaSi, Tu sarCeli bevr mopasuxes exeba, TiToeuli mopasuxis mier wardgenili gamoxmaurebis aslebi sxva mopasuxeebsac daegzavnebaT. muxli 11. moTxovna mosmenis daniSvnaze 11.1. gamoxmaurebaSi mopasuxem SeiZleba ...

uvado Tavisuflebis aRkveTis gamoyeneba da moxdis pirobebi ...

SexvedrebTan dakavSirebiT, werilebi winaswar gadaegzavna aRniSnul struqturebs, romelTaganac gamoxmaureba hqonda saqarTvelos parlamentis adamianis uflebaTa dacvis komitets, uzenaes sasamarTlos, generalur prokuraturas. saapelacio sasamarTlos sxva instanciebidan gamoxmaureba ar yofila. gamoxmaurebis mixedviT ...

gaeros saagentoTa jgufi saqarTveloSi

saagentoTa jgufis vebgverdis (www.ungeorgia.ge) ganaxlebis procesSi. saqarTveloSi gaeros saqmianobis Sesaxeb mosaxleobis informirebulobis zrdisaTvis, sazogadoebis Sefasebisa da gamoxmaurebis misaRebad aRniSnuli vebgverdi kidev erTi praqtikuli saSualebaa. minda, visargeblo SemTxveviT da madloba ...

saerTaSoriso biznes-komunikacia

... yvela saqmianobaSi da auci-lebelia, rac SeiZleba adreul etapze, misi ganviTareba da mudmivi srulyofa. axali drois gamowveva imgvar codnas moiTxovs, romelic specialists konkurentunarians gaxdis rogorc qveynis Siga, ise globalur Sromis bazarze. winamdebare saxelmZRvanelo drois moTxovnaze gamoxmaurebis ...

ena da istoria

... wminda werilis nawyvetebi da scades samegreloSi RvTismsaxurebis SemoReba megrulad, axal senakSi gaimarTa samRvdeloebis yriloba, romelzec es mcdelobani erTxmad Sefasda rogorc mwvalebloba, kuTxurobisa da gankerZoebis gaRviveba da wminda werilis gamasxreba (rogava, 1999, gv.13-14). amgvari gamoxmaurebis ...