Sputtr.com | Alternative Search Engine

Gardaicvala

mSvidobiani mosaxleoba cecxlis xazze

TbilisSi Casvla gvindoda. swored am dros dagvmbombes. sofel eredvTan miaxlovebisas bombi Cvens win mimaval manqanas daeca. manqanaSi mjdomi oTxi adamiani gardaicvala. manqanidan vxedavdiT, rogor ibombeboda saxlebi sofel eredvSi.-qarTuli soflis macxovrebeli esaubreba Amnesty International-is ...

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti

dauCirqda Tavi da gardaicvala... Cxubre rom gardaicvala, saWiro gaxda rigis yeneba, gaxda saardaraod. bruca ambobda: Cemma Svilebma mgeliais gulisad

afxazeTi, imereTi, ,mTiuleTi,TrialeTi,leCxumi,raWa,guria ...

Cingiz-yaeni iyo-----gardaicvala-----wels 14.) gaixseneT mniSvnelovani monacemebi Zveli CineTis saxelmwifos Sesaxeb----- ...

mSvidobiani mosaxleoba cecxlis xazze

TbilisSi Casvla gvindoda. swored am dros dagvmbombes. sofel eredvTan miaxlovebisas bombi Cven win mimaval manqanas daeca. manqanaSi mjdomi oTxi adamiani gardaicvala. manqanidan vxedavdiT, rogor ibombeboda saxlebi sofel eredvSi. samxreT oseTis qarTuli soflis macxovrebeli qalbatoni aRwers rusuli mxaris mier 8 ...

wlebSisferoSisferoSi amiran amiran gamyreliZe

2005 w. axali SemTxvevebi 4,2005 w. SidsiT gardaicvala 3,1 9 mln (4,3 - 6,6 mln) adamiani mln (2,8 - 3,6 mln) adamiani mln. (36,7 - 45,3 mln) adamiani

saqarTvelos uzenaesi sasamarTlo

14 ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო tem principulad uaryo es SeTavazeba. man miiRo ganaCeni da Sesva misTvis gankuTvnili SxamiT savse fiala. rogorc Cans, es ganapiro­ ba kanonisadmi morCilebis misma filosofiurma midgomam. sokrate 70 wlisa gardaicvala. mravali ...

gulis qronkuli ukmarisobis diagnostika da menejmenti

ukmarisobiT hospitalizaciebis ricxvi gaizarda 810,000 dan 1 000 000 mde. xolo meoradisa da pirveladisa erTad 2,4-dan 3,6 milionamde. 2001 wels daaxloebiT 53 000 pacienti gardaicvala am dignoziT. am daavadebiT ganpirobebuli letaloba izrdeba gaumjobesebuli mkurnalobis miuxedavad. aRniSnulis mizezi ...

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti

Cxubre wavida Sin da TandaTan tkivili dauwyo naxanjralma da najoxarma Tavma. daayenes soflisa eqimi, dauCirqda Tavi da gardaicvala... Cxubre rom gardaicvala, saWiro gaxda rigis yeneba, gaxda saardaraod. bruca ambobda: Cemma Svilebma mgeliais gulisad iSuRles, mere magaTma naWrevma arc mokla, samukamac ...

aiv infeqcia/Sidsis da tuberkulozis koinfeqciis marTva ...

epidemiis dawyebidan dRemde gardaicvala 20 milionze meti adamiani. mxolod 2004 wels dainficirda 4,9 milioni adamiani, maT Soris: mozrdilebi 4,3 mln

1. ilia oqromWedliSvili guSin, sams ianvars, diliT ...

umweos, unugeSos, ucxo qveyanaSi gardaxvewils, universiteti daesrule bina da kacad gamxdariyo. saocari Rone hqonda sulisa da amave dauRalav RoniT ibrZoda ukanasknel guSin, sams ianvars, diliT gardaicvala erTi