Sputtr.com | Alternative Search Engine

Gasavlis

s/s bazisbanki finansuri angariSgeba 2007 wlis 31 dekembris ...

savaWro warmoebuli wminda gasavlis poziciaSi (uaryofiTi samarTliani Rirebuleba), iseve rogorc gayiduli opcionebi aisaxeba valdebulebebSi. finansuri aqtivebi da ...

samcxe-javaxeTis mxare

gasavlis ZiriTadi muxlebis mixedviT faqtobrivi Semosavlebi (aT. lari) adigenis municipaliteti aspinZis municipaliteti axalqalaqis municipaliteti

Sida qarTlis mxare

mxaris biujeti 2004-2007 wlebSi (Semosavlisa da gasavlis ZiriTadi muxlebi); (raionebis Sesabamisad) cxrili 3 2004 w 2005 w dasaxeleba sul Semosulobebi m.S sagadasaxado ...

moduli 3. salaros operaciebi

muSakebi maTTan arsebul naRd fuls, Semosaval-gasavlis orderebTan, aqtebTan, uwyisebTan, nusxebTan da cnobebTan erTad abareben salaros ufross, roemlic yvela sabuTs da ...

raWis saeklesio samonastro cxovreba XI saukunidan XX saukunis ...

gasavlis davTrebi, monasterSi Catarebuli saremonto samuSaoebi da sxva mniSvnelovani cnobebi. CvenTvis saintereso sakiTxTan dakavSirebiT mdidari

tbkbsp!gjobotfcjt!tusvruvsb!eb nbsUwjt!qsjodjqfcj!tbrbsUwfmpTj

arasabiujeto fondebis Semosaval-gasavlis asaxvis sisrulis principi; † biujetebis dabalansebis principi; † sabiujeto saxsrebis gamoyenebis efeqtiano-

q. Tbilisi

gadasaxadis gadamxdelis angariSidan ar ganaxorcielos gasavlis operaciebi. saqarTvelos sagadasaxado kodeqsis 142-e muxlis me-2 nawilis Tanaxmad `bankebis da sabanko ...

sabuRaltro aRricxvis finansuri analizis safuZvlebi

Semosaval-gasavlis angariSis dokumenti, romelic Sedgenili iyo papirusze da rac mTavaria, dafiqsirebuli iyo ara marto aRricxvianoba, aramed, yoveli furclis

Tandayolili mankebi, deformaciebi da qromosomuli darRvevebi (Q00-Q99)

Q24.3 marjvena parkuWis gasavlis stenozi Q24.4 Tandayolili subaortuli stenozi Q24.5 gvirgvinovan arteriaTa mankebi Tandayolili gvirgvinovani (arteriis) anevrizma