Sputtr.com | Alternative Search Engine

Gavige

biogiur meurneobaTa asociacia `elkanas~ perioduli gamocema ...

kargi xalxi CanxarT da, rogorc gavige, sasargeblo saqmesac akeTebT. jariskacebs yvelaferi akliaT, magram Cvenc vcdilobT sikeTis gakeTebas -kojris

vk zia

davbrundi, mezoblisgan gavige, dedamTili yofiliyo CvenTan. nuTu yinuli daiZra? araferi SegeSaloT. im dRidan qmari TiTqos Semicvales, Cemdami misi damokidebulebac

yjtv,thb , N1(1)

dRes gavige, rom Turme Cven-Tan germanulis kursze qarT-veli kaci ivlis, ase 40 wlis, fexburTis mwvrTneli. xval gavicnob. Zalian gamexarda qarTvelis gamoCena horizon-

mSvidobiani mosaxleoba cecxlis xazze

xma gavige. me davinaxe afeTqeba haerSi da bombebi setyvasaviT wamovida; yoveli maTgani sami-oTxi metris farTobze feTqdeboda. yvelaferi afeTqda - miwa,

qveyana yvelgan erTi unda yofiliyo, magram qarTvelisaTvis ...

gavige, rom Turme bulat okujava Tavisi ojaxiT darbazSi ijda. Sem-deg igi scenaze amovida da maCuqa romani „uteCestvie deletantov“. am dRidan daiwyo Cveni urTier-

saerTaSoriso sainformacio-analitikuri eleqtronuli Jurnali ...

axalgazrdobaSi gavige,rom qmrebi sakmaod xSirad scemen TavianT `meore naxevrebs~. 8 wlis win krizisuli centris samuSaos farglebSi tele viziis muSakebTan erTad qalaqis ...

obis TviTonac mTeli saqarTvelo erTi cixea, dagilewia mtero, magram ...

gavige, ra aris tkivili da ra aris sixaruli, ra aris sikeTe da ra aris boroteba, ra aris siZulvili da ra aris siyvaruli. gavige, rom erT wams SeuZlia adamianis

SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa uflebebis Sesaxeb konvenciis ...

bolos ki gavige, rom arsebobs kanonebi, romlebic me micavs. am kanonebis safuZvelze miviRe is daxmareba, romelic mWirdeboda, da momeca saSualeba, gavmxdariyavi

daunis sindromis mqone bavSvi kavSiri

winasityvaoba rodesac gavige, rom Cems Svils daunis sindro mi hqonda, vfiqrobdi, rom Cemi cxovreba samudamod Seicvala, vfiqrobdi, rom veRarasodes SevZlebdi

ufaso ianvari, 2011, N1 (67) `Cven Tqveni gvesmis~

qanis saxelic ver gavige. ojaxSi arasdros gvyolia manqana. arc jeostari 2010 marTvis mowmoba maqvs. axla avi-Reb. es yvelaze bednieri axali weli iyo Cems cxovrebaSi. ro-