Sputtr.com | Alternative Search Engine

Gaxda

lesbi / gei / bi / trans Jurnali saqarTveloSi LESBIAN / GAY ...

The Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) also strongly condemned saxurebis xelmisawvdomoba (profesionalTa sensi-tiurobis gaTvaliswinebiT) , diskriminaciis gamov-linebis sixSire formebisa da gamovlenis adgilis mixedviT da sxv. kvlevis meSveobiT isic gaxda cnobili, Tu ramdenad ...

genderi - socialuri da politikuri swavlebani

"neknidan Seqmna" qalze seriozul Tavdasxmisa safuZveli gaxda. bibliaSi naTqvamia, rom mas Semdeg rac RmerTma Seqmna adami, mas ukvdavi suli STabera, evas Sesaxeb ki bibliaSi raime cnoba ar aris. sakiTxma, aqvs Tu ara qals suli, samRvdeloebaSi didi kamaTi gamoiwvia. bevri kidevac eWvsac ki gamoTqvamda ...

Famous Lesbian and Bisexual Women

Semdeg man swavla ganagrZo nacionalur tenisis centr "rolan garosSi", sadac iswavla "beqhendi" dartyma uknidan, romelic gaxda misi sanimuSo manevri kortebze. patara amelis Zalian enatreboda saxli da mogvianebiT aRniSna, rom im periodis xe-laxla gamovla rom SesZleboda, saxls aseT adreul asakSi ar ...

evropuli sainovacio politika soflis meurneobis sferoSi oleg ...

evrokavSiris arsebiTi gafarToebis Sedegad esp obieqti gaxda qveynebis jgufi s/m SedarebiT dabali ganviTarebis doniT. aSkara gaxda, rom soflis mosaxleobis socialuri statusis gaTanabreba qalaqis mosaxleobasTan, rac evropuli erTobis politikis 14 mizania, moiTxovs esp ufro mWidro ...

CREDITINFO GEORGIA

Additionally, TBC bank signed an agreement with pirveli kvartali 2010 FIRST QUARTER Tibisi bankSi avtoganvadeba, ipoTekuri da samomxmareblo sesxebi momxmareblisTvis bevrad ufro xelmisawvdomi gaxda, radgan mniSvnelovnad gamartivda sesxis aRebis procedura. kerZod: gaizarda sesxebis moculoba; 10 wlamde gaizarda ...

mSobelTa saxli

... leikoziT daavadebul bavSvTa daxmarebis saerTaSoriso asociacia". asociacia aerTianebs mSoblebs, eqimebs da sazogadoebis sxva wevrebs. 2010 wels asociaciam holandiuri saqvelmoqmedo organizacia "CORDAID"-is dafinansebiT aaSena `mSobelTa saxli". ivnisis Tvidan am saxlis funqcionireba SesaZlebeli gaxda ...

TBC BANK - THANK YOU FOR RELATIONSHIP!

oqtombridan Tibisi bankma momxmarebels axali tipis sesxi - energokrediti SesTavaza. saqarTveloSi pirvelad, Tibisi bankis meSveobiT, energoefeqturobis sesxebi fizikuri pirebisTvisac xelmisawvdomi gaxda. energokrediti gankuTvnilia energiis efeqturi gamoyenebisTvis saWiro iseTi mow yob i lobe bi s SesaZenad ...

Published with the financial support of the United States ...

Txel cxadi gaxda 2000 wels saqarTvelos konstituciis 5 wlisTavisadmi miZRvnili konferenciis dReebSi, rodesac saqar TveloSi CamobrZanebuli profesori Svarci dawvrilebiT ixi

erTi qaliSvilis zRapari

erTi qaliSvilis zRapari erTi kaci yofila. kaci xelmwifesTan muSaobda da amitom Zalian gamdidrda (mdidari gaxda). am kacsac sami qaliSvili hyavda, sxva aravin. daaneba xelmwifesTan muSaobas da Tavis saxlSi dabrunda. magram xelmwifem SeuTvala: an Sen unda dabrunde CemTan, anda unda gamomigzavno ...

Tbilisi: Tamar barbaqaZe tel: +995 32 92 35 23/24/27 mob ...

... 299 sainvesticio proeqtSi. garda amisa, IFC-m 97 qveyanas gauwia sakonsultacio momsaxureba. damatebiTi informaciis miReba SesaZlebelia veb-gverdze: www.ifc.org saerTaSoriso safinanso korporacia ( IFC) saqarTveloSi saqarTvelo saerTaSoriso safinanso korporaciis (IFC) aqcioneri da wevri 1995 wels gaxda ...