Sputtr.com | Alternative Search Engine

Gaxldat

amagdaris xsovna

Cveni xalxis didi Rirsebis dasturi isic gaxldaT, rom man dainaxa es saSineli sveti. swore-ba swored misken aiRo. moSe (miSiko) mirilaSvili daaklda Tavis didebul ojaxs meuRles, ...

S i n a a r s i

... romelic saerTo iyo yvela Semdgomi gansazRvrebisas, gaxldaT daskvna, rom individs dabadebidan aqvs genetikuri enobrivi meqanizmi, romlis farglebSic xdeba enis aTviseba. xomskis meore mniSvnelovani Teoria, ...

mixeil mirilaSvilis dabruneba

gaxldaT, rogorc ki SabaTi gabrZanda, saRamos eqvsis mere, gamocxadda 10 aTa si rezervistis mobilizacia. Ramis 12 saaTisaTvis yoveli rezervisti iq iyo,

ILIAUNI News

gaxldaT `Cven Sens gverdiT varT, saqarTve lo~, qalaq vilniusSi meriis moedanze gaimar Ta, sadac Seikribnen musikosebi, msaxiobebi, artistebi ...

revolucia marTvaSi

... ufro mniSvnelovani Cveni uwyebis da iq momuSave adamianebis axal azrovnebaze gadayvana iyo. im axali azrovnebis arsi gaxldaT is, rom Cvens mosaxleobas vemsaxurebiT da varT sajaro moxeleebi da ara Zalaufebis warmomadgenlebi. es Zalzed rTuli aRmoCnda, ...

Semodgoma

... moswavleebs saqarTvelos prezidentma piradad miuloca. jeoselis klasis erT-erTi pirveli stumaric swored mixeil saakaSvili gaxldaT. klasis oficialur gaxsnaze prezidentma ganacxada: ...

Zveli Tbilisis identoba da suli

... kulturis programis finansuri mxardaWeriT. publikaciaSi Sevida 2010 wlis konferenciis moxsenebebi. konferenciis Tema gaxldaT „adgilis suli".

axali sagadasaxado kodeqsi _ axali gamowveva biujetisTvis

... gavlena iqonies qveynis ekonomikaSi mimdinare procesebze. aseTTa ricxvSi erT-erTi pirveli axali sagadasaxado kodeqsi gaxldaT, ...

saistorio macne - XIX

vnelovani diplomatiuri gamarjveba gaxldaT saqar Tvelo–germanias Soris 1918 wlis 28 maisis foTis xel Sekruleba, romliTac germaniam cno saqarTvelo de faqtod ...

meti dro cxovrebisaTvis

... magram mas aklda erTi mniSvnelovani faqtori... igi ar gaxldaT usazRvrod laRi. am silaRes drodadro xan quCaSi gamo-yolebuli mzera, xan sabavS-vo baRis gamgis mtice uari da xanac skolis direqtoris "keTili rCeva" abrkolebda, magram ver Trgunavda.