Sputtr.com | Alternative Search Engine

Gebou

Faculty of Economic and Management Sciences

Konstruksie van die nuwe gebou op die Hatfieldkampus begin. 1989 – Begin van buitemuurse onderrig in Witbank. Die herinstelling van Bankwese as vak en BCom Bankwese as studieveld.

KAMPUSKA ART

Ham mans hand Hofmeyr Joubert Kerk McDonald Mar ais Merriman B1 C3 B2 A3 C3 C2 A2 Mins erie Murr ay Neethling Noordwalwes Pastor ie Piet Retief Plein B3 B3 B3 A4 B3 A4 A3 Rat tray Ryneveld Smuts Suidwal Van Riebeeck Van der Bijl Victoria B3 A3 A2 B4 B3 B2 A3 TOEGANKLIK TOT OP GRONDVLAK ...

From: FGT Bank Remittance Department

direct phone line: +27 78 833 8523 address: tnos & gnos law chamber, 2de vloer / 2nd floor, r&j gebou / building kerkstraat 421 church street, pretoria 002 south africa.

Provincial Gazette

... Plaaslike Regering en Behuisingontvang is en ter insae Ie in kamer 1210, twaalfdevloer, Lebohang Gebou, St Andrewstraat 84, Bloemfontein en by die kantore van die betrokke Plaaslike Besture. ...

Mei | May | Mopitlo

*09:15 Dekaan:*Fakulteit*Veeart-senykunde*-*Inligtingsessie* (Eng*&*Afr) Kamer 1-35, Sir Arnold Theiler Building, Onderstepoort (Busse vertrek vanaf Hatfield-kampus om 08:15) 09:30 Dekaan:*Fakulteit* Geesteswetenskap pe*-** Inligtingsessie* Louwsaal, Kanseliers-gebou, Hatfieldkampus * 09:00 Dean ...

61 BRITS 0250 Suid-Afrika / South Africa +27 (0) 12 381 2800 ...

45 Van Veldenstraat / Street, 1ste Vloer / 1st Floor, Plaza Gebou / Building 61 BRITS 0250 Suid-Afrika / South Africa +27 (0) 12 381 2800 +27 (0) 12 252 5790 info ...

KLASROOSTER VIR EERSTEJAARSTUDENTE 2011* CLASS TIMETABLE FOR ...

Geboue Buildings Kode Naam van Gebou Code Name of Building B of BL Biologie-gebou B or BL Biology Building B KOK Benedictus Kok-gebou B KOK Benedictus Kok Building BIB-OUD SASOL-Biblioteek Ouditorium BIB-OUD SASOL Library Auditorium COMPLAB Nuwe Rekenaarlaboratorium-gebou COMPLAB New Computer Lab Building MAB ...

Geboue numeries/ Buildings numeric

Geboue numeries/ Buildings numeric Kovsie Kampus/Campus Geboue alfabeties/ Buildings alphabetic Naam / Name No Albert Wessels-ouditorium / Albert Wessels Auditorium 42B Argitektuur / Architecture 26 Astro-hokkieveld / Astro Hockey Field 134 Benedictus Kok-gebou / Benedictus Kok Building 42A ...

JAN ABRAHAM DU PLESSIS N O First Appellant

... dat die deeltitelregister ten opsigte van die grond en gebou waarin die perseel geleë is, geopen word binne 24 (vier en twintig) maande na datum van ondertekening van hierdie huurkontrak deur die verhuurder; (b) ...

The Association of South African Quantity Surveyors Die ...

Ground Floor, Howick Gardens Building, Waterfall Park, Bekker Road, Vorna Valley Ext 21, MIDRAND Grondvloer, Howick Gardens-gebou, Waterfallpark, Bekkerweg , Vorna Valley Uitbreiding 21, MIDRAND P O Box / Posbus 3527, HALFWAY HOUSE, 1685 Tel: 011 315-4140 Fax: 011 315-3785 e ...