Sputtr.com | Alternative Search Engine

Geniflli

Inheritance of Grain Yield per Plant, Flag Leaf Width, and ...

Verilerin analiz edilmesi neticesinde bayrak yaprak geniflli¤i için eklemeli varyans komponenti (D), bayrak yaprak geniflli¤i ve bitki bafl›na tane verimi bak›m›ndan dominantl›k varyans komponentinin ...

Avascular necrosis of the third metacarpal head: A case report

Tutulan eklemde hare-ket geniflli¤i hafif derecede k›s›tl›yd›. (fleksiyon geniflli¤i 10¡-80¡). Metakarpofalangeal eklemin dorsal yüzünde palpasyonla hafif hassasiyet vard›.

Morphometric Analysis of the Sternum in Avian Species

Bunun aksine, yürüyen kufllarda sternum'un yüksekli¤inin geniflli¤inden daha büyük oldu¤u ve W/H oran› 0,50 ile 0,68 mm aras›nda de¤iflti¤i tespit edildi.

KANAL T‹P‹ SUSTURUCULAR SILENCERS FOR DUCT SYSTEMS

... Adland›rma / Nomenclature LN 800 x 500 x 1000 x 200 x 100 Ürün Tip Kodu / Product Code Kanal Geniflli¤i / Duct Width - a (mm) Kanal Yüksekli¤i / Duct Height - b ...

2009 Katalog bilgiler pdf

... ll› XZN ® Internal serrations XZN Kesme A¤›z Kal›nl›¤› Cutting edge thickness A¤›z Aç›kl›¤› / Tutma Geniflli¤i Depth of Opening / Clamping width / Clamping range Bo¤az / A¤›z Derinli¤i Throat depth Alt›köfle Hexagon Oniki Köfle Bi-hexagon Çene Geniflli¤i / Band ...

DEN‹ZE KAVUfiANLAR

... 19.60 m ene sahip olan kimya-sal tanker ayn› zamanda 10.49 m yüksekli¤e sahip. 112 m tam boya sahip çimento gemisinin geniflli¤i ise 16.80 m. ...

CNC Abkant Pres CNC Press Brakes

... Table Width L Strok Stroke K H Çene Aç›kl›¤› Daylight Opening E 1 Temel Derinli¤i Pit Depth G Alt Çene Yüksekli¤i Bed Height C Ayak Geniflli¤i Side Frame Width B Ayaklar Aras ...

Çocuklarda Demir Eksikli¤i Tarama Testi Olarak Eritrosit ...

... kolay bir yöntem olan hemogram parametrelerinden eritrositlerin büyüklüklerine göre da¤›l›m geniflli¤i (Red Cell Distribution With-RDW) ...

06. Onder Kalenderer

Klinik muayenede, aya¤›n genel görünümüne bak›ld›, her iki ayak bile¤i ve subtalar eklem hare-ket geniflli¤i ölçüldü ve kas gücü de¤erlendirildi. ‹ki aya¤›n nötral pozisyonda ve basarken çekilen radyografilerinde talokalkaneal ön-arka ve yan aç›lar, ...

Redüktörlü Giyotinler Direct-drive Guillotine Shears

/ Design and specifications are subject to change without notice. 2140 Makine Geniflli¤i Machine Width (A) (mm) 4450 Makine Uzunlu¤u Machine Lenght (B) (mm) ...