Sputtr.com | Alternative Search Engine

Gepubliseer

AMe Proklamasies, Goewermentskennisgewlngs, Algemene ...

Kennlsgewlngs en Raadskennlsgewlngs gepubliseer, word vi r verwysingsdoeleinde s in die volgende Inhoudsopgawe Inge sluit wa t dus 'n weeklikse Indeks voorstel.

Compulsory Specification for/

vereistes van SABS 1574, Elekrriese kabels- Buig- same koorde, soos gepubliseer by Goewermentsken- nisgewing No. 21 6 (Staatskoeranf No. 14579), van

eNUUS INHOUD / eNEWS CONTENT 1. Message from the Editor Dr ...

kolomme waar onder andere die getal kuddes waarin hy gebruik is en die aantal nageslag gepubliseer word sowel as die akkuraathede (2). 'Copy' dan die ID van die bul op die betrokke lys en 'paste' dit in die 'Animal Identifier' veld van die genootskap se dier-opkyk-fasiliteit vir

LIST OF NON-SERIOUS INJURIES

Die Minister van Vervoer het nog nie 'n lys van nie-ernstige beserings gepubliseer nie. Totdat 'n lys van nie-ernstige beserings gepubliseer word moet geneeshere wat assesserings doen ingevolge die assesseringsmetode voorgeskryf in Regulasie 3(1)(b) die bepalings van Regulasie 3(1)(b)(i) ignoreer.

Manually operated switches for fixed installations

Handskakelaars vir vaste installasies Published by Government Notice R438 (Government Gazette 18779) of 3 April 19981 Gepubliseer by Goewerrnentskennisgewing R438 (Staatskoerant 18779) van 3 April 1998 ICS 29.120.40 Folder/Omslag VC 8003 This document may ...

VERKORTE CV

- Du Toit PG en Pretorius WG "Die verkryging van getuienis deur middel van chirurgie" Gepubliseer te word in Tydskrif vir Regswetenskap 2008. Konferensievoordragte - Voordragte by 2 internasionale en 1 plaaslike konferensie

Agrekon, Vol 47, No 1 (March 2008)

Met die voorlegging van 'n artikel word aanvaar dat die artikel oorspronklik is, nie êrens elders gepubliseer is nie en nie elders vir publikasie oorweeg word nie.

DIGBUNDELS GEPUBLISEER ONDER EIE BEHEER

FLORIS BROWN DIGBUNDELS GEPUBLISEER IN EIE BEHEER: 1. Gloei (1994) @ R80,00 ISBN 0620202033 … waaroor professor Flip Strydom, hoof van Geletterdheid - Stigting vir Afrikaans, die volgende te sê het: “U digbundel het werklik ’n koue wintersdag hier by die Stigting vir Afrikaans laat gloei!

Government Gazette Staatskoerant

Sluitingstye vir die aanname van dranklisensie-kennisgewings (sien volgende bladsy) wat op 'n bepaalde Vrydag gepubliseer moet word, is op die Vrydag twee weke voor die publikasiedatum om 15:00.

Creative learning activities, easy preparation, attractive ...

Lesse wat leef word in 1999 gepubliseer en Tienertoppix [vir die hoërskool] in 2004. Opleiding: BA [Stb], asook 'n diploma in Dinamiese Kinderbediening, Petra Kollege, 1999.