Sputtr.com | Alternative Search Engine

Gereksiz

Dr.Aytül - Noyan ÜRĠNER SĠSTEMĠN OBSTRUKTĠF ...

Bir grup hastanın erken tanı ve tedavi ile sorunları çözülür iken büyük bir grup çocukta gereksiz endişe yada gereksiz tetkikler ile karşı karşıya kalmaktadır.

03 Serbest Total*F1

... serbest/total PSA oran›n›n kullan›m›n›n, tek bafl›na total PSA kullan›m›ndan daha yüksek sensitivite ve spesifiteye sahip oldu¤u ve serbest/total PSA oran› için 0.18 cut-off de¤eri al›nd›¤›n-da, PCa ve BPH aras›nda ay›r›m› kolaylaflt›rabilece¤i ve gereksiz ...

Lüzumsuz Bilgiler Ansiklopedisi 1 Tamer Korugan

Lüzumsuz Bilgiler Ansiklopedisi 1 Tamer Korugan _____ _____ 2 MaximumBilgi.com Notu: Bu kitabın tamamı sitemizde bulunan "Genel Kültür", "Bilim" ve "Sağlık" bölümlerine de ...

ÜROLOJİK MANİPULASYONLARIN SERUM PSA DÜZEYLERİ ÜZERİNE ...

Bunun bilinmesi bize zaman ve maliyet açısından kazanç sağlayacağı gibi çocuklar için gereksiz tetkiklerin getireceği yükten uzak durmayı sağlayacaktır. Çalışmanın amacı erişkin ve çocuk hastaları mikroskobik hematüri bulguları ve cut-off değerleri açısından ...

www.parkinsondernegi.org

Ayrıca VP hastalarında sıklıkla PH tanısı düşünülerek gereksiz yere kronik antiparkinson ilaçlarla tedavi edilmekte ve altta yatan vasküler hastalık gözden kaçırılmaktadır (2).

Anlamla İlgili Anlatım Bozuklukları, Gereksiz Sözcük ve ...

Anlamla İlgili Anlatım Bozuklukları, Gereksiz Sözcük ve Ek Kullanımı, Yanlış Yerde Kullanılan Sözcükler, Anlamca Çelişen Sözcükler, Deyim ve Atasözü Yanlışları, Yüklem Eksikliği, Yüklem Uyuşmazlığı, Özne Yanlışları, Nesne Yanlışları Administrator tarafından ...

5S SİSTEMİ

AYIKLAMA UYGULAMA AŞAMALARI É Gerekli malzeme gereksizlerden ayır. É Gereksiz malzemeleri çalışma sahasından uzaklaştır. æ Hiç kullanılmayacak malzemeleri at. æ Şu anda kullanılmayacak malzemeleri depola. É Fazlalık olarak düşündüğün tamamlanmış ürünleri, araç-gereci, alet ...

ÜROONKOLOJİ/ Urooncology

Hastalara gereksiz ileri tetkik yapılmaması için serum PSA değerine PRİ'den önce bakılmasını önermektedirler 16. Sistoskopi sonrası serum PSA değerinin benin protat hiperplazili (BPH) hastalarda daha faz-la yükseldiğini gösteren çalışmalar varsa da Oes-terling ve ark. yaptığı ...

ve Araştırma Hastanesikliniklerindeantibiyotikkullanımı ...

Antibiyotiklerin gereksiz kullanımı ile yan etkilerin ortaya çıkışı, maliyet artışı yanında dirençli mikroorganizmaların meydana gelmesi sorunu gündeme gelmektedir.

Vascular Parkinsonism

Bu hastalar gereksiz olarak antiparkinson ilaçlarla tedavi edilebilirler. Çalışmamızda hareket hastalıkları polikliniğimizde takip ettiğimiz, VP tanısı alan 18 hastanın lezyon lokalizasyonu ve klinik