Sputtr.com | Alternative Search Engine

Getirilerek

YACHT DECORATION FOR A CARGO VESSEL - YÜK GEM‹S‹NDE YAT ...

K ›ran Holding taraf›ndan Romanya'dan sat›n al›nan kuru yük gemisi, Tuzla'ya getirilerek 12 ay bak›m onar›mdan geçiril di. Teknik ifllerin yan› s›ra ciddi bir mimari çal›flma da yürü

Kent dokusunda mozaik uygulamalar›ndan bir kesit

Mozaik antik ça¤dan günümüze ulaflan bir yüzey kaplama sanat›d›r. Bu sanat dal› farkl› renklerde ve çok küçük boyutlardaki mermer, tafl, seramik, cam gibi malzemelerin yanyana getirilerek uygulanacak yüzeye harç ile sabitlenmesiyle gerçeklefltirilir.

Journal of Arthroplasty Arthroscopic Surgery

Topuklar birleþtirildikten sonra ayak bilekleri dorsal fleksiyona getirilerek görüntüleme yapýldý. Dinamik ve kan havuzu fazýnda, plantar fasiada diffüz aktivite artýþý ile geç Þekil 1: Yüklenmede yan ayak grafisi.

Venöz Mikroanastomoza Eritropoietinin Etkileri

Aproksimatör eski pozisyonuna getirilerek mikroklempleri önce proksimal sonra distal olmak üzere açıldı. Minimal anastomoz kaçağı olduğu durumlarda izotonik ile ıslatılmış tampon uygulanarak hemostaz sağlandı.

Güçlendirmede Yönetici ve İşgören Algılamalarını n ...

getirilerek olaya bu bakış açısından yaklaşılması gerekmektedir. Geleneksel organizasyonlardaki varsayım, işgörenlerin emir almaya muhtaç, bağımlı, sorumluluk

Bülent VEREP, Osman SERDAR, Davut TURAN, Cemalettin ÞAHÝN

Kasým 2003-Mayýs 2004 tarihleri arasýnda yürütülen bu çalýþmada Ýyidere üzerinde belirlenen istasyonlardan her ayýn belirli günlerinde alýnan su örnekleri laboratuara getirilerek standart yöntemler kullanýlarak analizler yapýlmýþtýr (Anonymous 1998).

GENEL ÜROLOJİ/ General Urology

Görüntüleme sırasında eksternal meatusdan verilen serum fizyolojik ile üretra distandü hale getirilerek dinamik veya statik görüntü elde edilebilir.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Bu nedenle bu çalışmada lider, yönetici ve lider yönetici kavramlarına açıklık getirilerek, yeni yaklaşımlar bağlamında ortaya çıkan lider yönetici davranış ve özellikleri tespit edilmeye çalışılacaktır.

Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences ...

tüm boyutlar, o döneme ait tüm değişkenlerle birlikte yan yana getirilerek farklılıklar saptanmaya çalışılırken (Ültanır, 2000) dikey yaklaşımda tarihi

The Congeneric Test Theory and The Congeneric Item Analysis:

Bu nedenle, bir öğrenme durumu içerisine çeşitli durumlar bir araya getirilerek yerleştirilmiştir. Bireylerin puanlarının toplamı ile bireylerin en uygun hangi öğrenme stiline girdiği belirlenir.