Sputtr.com | Alternative Search Engine

Getoon

Mathematics Challenge Wiskunde-uitdaging - NOTE

Vyf identiese reghoeke pas saam om ’n figuur te vorm soos getoon. Wat is die oppervlakte van die figuur? (A) 270 cm 2 (B) 300 cm 2 (C) 330 cm

EFFICACY OF ELECTRICAL AND THERMOGENIC STIMULATION ON WEIGHT ...

Groep EST (6.42%) het die grootste afname in omtrekke getoon wat beduidend (p≤0,05) beter was as die afnames in groep TS (4.35%) en groep ESP

Abré de Beer - Isolation and Characterization of Antifungal ...

Aanvanklike aktiwiteitstoetse het getoon dat die Suid-Afrikaanse Brassicaceae-spesies belowende antifungiese aktiwiteit toon, wat die verdere isolering en karakterisering van

A RISK MANAGEMENT MODEL FOR THE

Verder het literatuurstudie „n verhoging in die herhalendheid van risiko‟s getoon, en ook dat daar geen riskobestuursmodel in die industrie bestaan nie.

Motivation to work, work commitment and man's will to meaning

Verder het betekenis statisties betekenisvolle verwantskappe met werk orïentasie en lewenstyl veranderlikes in die algemeen getoon. In teenstelling, het betekenis nie statisties betekenisvolle verwantskappe met werkswaardes taak/pos betrokkenheid en University of Pretoria etd - De Klerk, J J (2005) ...

A QUANTITATIVE ANALYSIS OF SUPPLY RESPONSE IN THE NAMIBIAN ...

Die beesvleis produsente prys, 'n substituut vir skaapvleis, het 'n beduidende negatiewe effek getoon oor die langtermyn op skaapvleis produksie.

2007_Jul_Pi_Felisine

Die studies het getoon dat katte wat orale L-Lisien aanvulling ontvang het, minder virale oordraging getoon het. Werkingsmeganisme FHV-1 replisering en groei is afhanklik van arginien, 'n aminosuur.

CONSTRUCT, ITEM, AND METHOD BIAS OF COGNITIVE AND PERSONALITY ...

Die kognitiewe instrumente het baie goeie konstrukekwivalensie en lae itemsydigheid getoon. Verskeie skale van die persoonlikheidsvraelys het egter konstruksydigheid in verskeie etniese groepe getoon.

Mathematics Challenge Wiskunde-uitdaging

soos in die skets getoon, en die mat pas toe presies die vorm van sy slaapkamer. As die omtrek van die kamer 12 m is, wat was die oppervlakte van die oorspronklike mat?

ANTHROPOMETRIC MEASURMENTS AND BIOCHEMICAL PARAMETERS IN BLACK

Biochemiese parameters het aangedui dat die mediaankonsentrasies van al die voorplantingshormone normaal was. Vyf-en-dertig persent van die vroue het egter hiperinsulinemie getoon.