Sputtr.com | Alternative Search Engine

Gjykat

GJYKATËS EVROPIANE TË TË DREJTAVE TË NJERIUT

(Alb) (18/01/2007) SHËNIM për personat që dëshirojnë t'i drejtohen G JYKATËS EVROPIANE TË TË DREJTAVE TË NJERIUT I. C ILAT JANË ÇËSHTJET QË MUND TË TRAJTOJË GJYKATA ?

Konventa për mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive ...

Konventa për mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore ndryshuar me Protokollet Nr. 11 dhe 14 shoqëruar nga Protokollet Nr. 1, 4, 6, 7, 12 e 13 Varianti shqip Përkthim Teksti i Konventës është ndryshuar sipas dispozitave të Protokollit Nr. 14 (CETS Nr. 194) duke filluar ...

RIDEFINIMI I ROLIT TË VIKTIMËS NË TË DREJTËN PENALE ...

Roli i viktimës në të drejtën penale bashkëkohore - RSHSL, Konferenca Vjetore 2008 1 RIDEFINIMI I ROLIT TË VIKTIMËS NË TË DREJTËN PENALE BASHKËKOHORE PËRMES REFORMAVE LIGJORE Besa ARIFI * Abstrakt: Qëllimi i këtij punimi është të analizojë zhvillimin e rolit të viktimës në ...

BASHKIA E TIRANËS

BASHKIA E TIRANËS DREJTORIA E PËRGJITHSHME E KONTROLLIT TË ZHVILLIMIT URBANISTIK DHE TERRITORIT Bazuar në ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje" (i ndryshuar), nenet 10 dhe 37, Bashkia e Tiranes ka dorëzuar pranë Agjensisë ...

Republika e Kosovës

1 Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly _____ LIGJI Nr. 03/L-006 PËR PROCEDURËN KONTESTIMORE Kuvendi i Republikës së Kosovës, Në bazë të nenit 65 pika (1) të Kushtetutës së ...

GJYKATA NDËRKOMBËTARE E DREJTËSISË

Faqe 1 nga 13 GJYKATA NDËRKOMBËTARE E DREJTËSISË Përputhja me të drejtën ndërkombëtare e shpalljes së njëanshme të pavarësisë nga Institucionet e Përkohshme të Vetëqeverisjes së Kosovës (Mendim konsultativ) Harold Hongju Koh Këshilltar ligjor, Departamenti i Shtetit i ...

Sekretariati i KGJK-së, Sekretarijat SSK, The Secretariat of ...

REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVA KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS/ SUDSKI SAVET КOSOVA/ KOSOVO JUDICIAL COUNCIL Sekretariati i KGJK-së, Sekretarijat SSK, The Secretariat of the KJC Këshilli Gjyqësor i Kosovës në bazë të nenit.1.6 dhe 6 të Rregullores Nr. 2005/52 ...

drejtesiashqiptare.com

... Gjerenalitetet e tº paditurit_____ Perfaqesuar nga _____ Objekti:_____ Baza ligjore: Neni 153,Neni 154,Neni 154/a,Neni 156 dhe_____ K.Pr Civile Drejtuar: GJYKAT¸S ...

LISTA E PËRKOHËSHME NË PAJTUESHMËRI ME NENIN 64.2 TË ...

Bakiu Riza 24.32 Kosumi Fatmire 21.75 Shahini-Bajrami Sadije 33.90 Banushi Mejdi 24.80 Kosumi Sabri 6.71 Shala Florije 26.42 Begzadi Lutfije 33.90 Krçeli Gëzim 8.08 Shala Ismajl 20.87 Bejtullahu Isa 26.21 Krçeli-Hajrullahu Zejnije 28.21 Shala-Kapetano Nurije 33.37 Bekteshi Shaban 26.70 ...

KONTRATA MBI DHURATËN

PUNOI: MEHMET MORINA STUDENT NE FAK. E DREJTESISE, PRISHTINE Kontrata ÎshtÎ pÎrpiluar nÎ gjasht kopje, ngase secila palÎ nga dy kopje dhe dy kopje mbahen nÎ gjykat.