Sputtr.com | Alternative Search Engine

Gleby

ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S Vol. 15, No. 4 2008 ...

w warunkach gleby niesterylnej zmineralizował 70% substancji aktywnej. Najwi ększ ą efektywno ść rozkładu atrazyny uzyskano, szczepi ąc gleb ę niesterylną mikroorganizmami wykazuj ącymi szczególne zdolno ści mine

Wyst * powanie naturalnych zespo¯ów drobnoustrojów ...

Gleby silnie kwa*ne i silnie zasa-dowe nie sprzyjaj* rozwojowi drobnoustrojów. Wiadomo równie*, *e nage i silne zmiany odczynu gleby s* bardzo niekorzystne zarówno dla mikroflory, jak i uprawianych ro*lin. Liczebno** grzybów strz*pkowych w poszczególnych kombinacjach do-*wiadczalnych przedstawiono ...

CARABIDAE IN STARY DWÓR NEAR OLSZTYN

wisku gleby charakteryzowa³y siê nastêpuj¹c¹ sekwencj¹: gleby murszaste → gleby torfo wo-murszowe → gleby torfowe. Ich w³aœciwoœci by³y uzale¿nione od usytuowania w relie

Miros³aw Orzechowski, S³awomir Smólczyñski - CONTENT OF ...

Z holoceñskich osadów na terenie pó³nocnej Polski wykszta³ci³y siê mineralne gleby aluwialne i deluwialne, mineralno-organiczne gleby namurszowe oraz organiczne gleby tor

EFFECT OF SOIL CONTAMINATION WITH PETROL, DIESEL OIL AND ...

proceedings of ecopole vol. 5, no. 1 2011 janina gospodarek 1 effect of soil contamination with petrol, diesel oil and engine oil on survival rate of arionidae representatives under laboratory conditions oddziaèywanie skaŻenia gleby benzynĄ, olejem napĘdowym i olejem silnikowym na ...

Soil databases and GIS

European Summer SchoolonSoil Survey, 12-16.07.2004 Example of Example of modelling: Expert classification modelling: Expert classification Aim -search of spatial distribution of dominant soil type Problem -definition of relationships between soil type with geomorphology and land cover Gleby pøowe Mady Czarne ...

Jolanta Domańska*

Obojętny odczyn tej gleby uzyskano przez dodanie węglanu wapnia, który zasto-sowano według 2.0 kwasowości hydrolitycznej. W próbkach gleb użytych do doświadczenia oznaczono: ● skład granulometryczny metodą areometryczną Casagrande'a w modyfikacji Prószyń-skiego, ● pH potencjometrycznie ...

C.18. ADSORPCJA/DESORPCJA METODĄ WYZNACZANIA STANU

C.18. ADSORPCJA/DESORPCJA METODĄ WYZNACZANIA STANU RÓWNOWAGI 1. METODA 1.1. Wprowadzenie W niniejszej metodzie wzięto pod uwagę wyniki badań międzylaboratoryjnych oraz opracowania warsztatowe na temat wyboru rodzaju gleby do badań adsorpcji 1), 2), 2), 4) a także istniejące wytyczne 5 ...

Wp¯yw wybranych ro * lin na liczebno ** i aktywno ...

Olbrzymia masa *ywych organizmów stanowi niezwykle czynny pod wzgl*dem metabolicznym mechanizm, który przerabia ogromne ilo*ci substancji organicznych i mineralnych, wzbogacaj*c gleby uprawne w pierwiastki biogenne, substancje wzrostowe, antybiotyczne i inne substancje biologicznie czynne.

ZANIECZYSZCZENIE CHROMEM A ZAWARTOŚĆ ZWIĄZKÓW AZOTU W GLEBIE

Chrom może oddziaływać na wiele właściwości biologicznych [Wyszkowska 2002] i fizykochemicznych [Czekała 1997, Wyszkowski, Radziemska 2009] gleby, w tym na zawartość w niej związków azotowych [Wyszkowski, Radziemska 2009].